Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Ефективност на използването на нетекущи активи

Прочетете още:
 1. АМОРТИЗИРАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 2. Амортизация на нематериални активи
 3. Анализ на активите на организацията и оценка на ефективността на тяхното използване.
 4. Анализ на връзката между обобщени, частични показатели за икономическата ефективност на предприятието и ефективността на всяко научно-техническо събитие
 5. Анализ на въздействието на иновациите върху ефективността на производствените дейности на предприятието
 6. Анализ на влиянието на използването на печалба върху финансовото състояние на предприятието
 7. Анализ на влиянието на ефективността на използването на материални ресурси върху размера на материалните разходи
 8. Анализ на нетекущи активи
 9. Анализ на динамиката и състава на текущите активи
 10. Анализ на динамиката и структурата на активите
 11. Анализ на промените в състава и структурата на активите на баланса на предприятието
 12. Анализ на използването на материални ресурси

В случай на намаляване на стойността на дълготрайните активи е необходимо да се разбере в каква посока се е променила възвращаемостта от използването им. Ако показателите за ефективност при използването на нетекущи активи са се увеличили, това може да се оцени като интензивен фактор. Увеличаването на стойността на нетекущите активи, което не е придружено от повишаване на ефективността на тяхното използване, се счита за съществен фактор.

В анализираното предприятие има намаление на основния показател за ефективността на използването на основен капитал, което показва неправилна стратегия за развитие. През анализирания период стойността на коефициента на възвръщаемост на активите намалява от 0.31 на 0.29. Това показва, че възвръщаемостта на рублата на основния капитал под формата на приходи от продажби на продукти е намаляла с 2 копейки. и представлява 29 копейки през отчетната година. По този начин основният капитал в предприятието се използва неефективно и намалява.

Коефициентът на амортизация за съответния период обаче се е увеличил от 2.95 на 3.23. Това се дължи на факта, че през отчетната година предприятието е придобило нови дълготрайни активи, като освен това коефициентът на наличност е все още над средното. Този факт се оценява като положителен, тъй като помага да се намали делът на амортизацията в приходите от продажби , а оттам и цената на разходите.

Инвестиционната активност на организацията остава ниска. Предприятието не обръща необходимото внимание на подобряването на собствеността и не инвестира финансови инвестиции в други организации. Неправилната стратегия за развитие на предприятието засяга компанията, която не обръща необходимото внимание на разширяването на сферите на дейност и намирането на резерви за получаване на допълнителни приходи.

Анализираното предприятие не инвестира в нематериални активи. Трябва обаче да се отбележи, че за да се изчисли и оповестява в обяснителната бележка информация за ефективността на използването на нематериални активи, ако те са налични като част от нетекущи активи, се използва подобна методология.

За тази цел формулите за изчисляване на коефициентите на капиталова производителност, капиталов интензитет и амортизация се променят. Те правят данни в началото и края на годината на страница 110 (формуляр № 1) за изчисляване на коефициентите на оборот на нематериалните активи и дела на нематериалните активи на единица стойност на резултата, а на страница 393 (формуляр № 5) ¾ за изчисляване на коефициента на амортизация нематериални активи.По степента на правна защита се разграничават следните групи нематериални активи: защитени от авторско право, патенти за изобретение, удостоверения за полезност, регистрирани лицензи, патенти за промишлен дизайн, търговски марки, удостоверения за право на използване на наименованието за произход, продукти, бази данни и т.н.

По степента на ликвидност и риск инвестициите в нематериални активи могат да бъдат разделени на три групи: високо течни, средно течни и едва ликвидни. Като цяло, при оценката на ликвидността на активите на предприятието нематериалните активи следва да се класифицират като трудноликвидни, тъй като те са много по-трудни за реализиране от дълготрайните активи и текущите активи.

Неразумният растеж на нематериалните активи води до намаляване на собствения оборотен капитал, намаляване на текущите показатели за ликвидност и забавяне на оборота на съвкупния капитал. Същевременно намаляването на техния размер също може да се разглежда като намаляване на икономическия потенциал на предприятието. Смята се, че ефективността на нематериалните активи ще се увеличи, ако темпът на нарастване на печалбите и приходите надхвърли темпа на растеж на нематериалните активи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)