Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Последни публикации
Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Медицина Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА

Прочетете още:
 1. Напрежение на огъване (Mayus деформации)
 2. Напрежение на огъване (Mayus деформации)
 3. CASE технология за създаване на информационни системи
 4. I. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА
 5. I. Определете кое от тези изявления носят психологическата информация.
 6. I. Основна форма: скромност.
 7. I. При какви условия тази психологическа информация може да се превърне в психодиагностика?
 8. II. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИНФОРМАТИКАТА - ИНФОРМАЦИЯ
 9. II. Социалните отношения като форма на проявление на социалните взаимодействия.
 10. II. Вид организация на върховна власт в държавата (форма на управление).
 11. III. домашна работа
 12. III. ИЗМЕРВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Методологически инструкции и задачи за изпълнение на индивидуални задачи по преподаване и изследване (INDS)

за редовни студенти

Знания 0305 "Икономика и бизнес"

Посока на подготовката 6.030508 "Финанси и кредит",

6.030503 "Международна икономика", 6.030509 "Счетоводство и одит",

6.030505 "Управление на човешките ресурси и икономика на труда"

Бакалавър по образователно-квалификационна степен

Съставител: доцент, доктор Glotov Ye.O.

Обмислено и одобрено

на заседанието на отдела

Протокол от 22 септември 14, № 3

Харков

2014 година


СЪДЪРЖАНИЕ

ЦЕЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ ........................... 3

ФОРМУЛЯР ЗА РАБОТА ............................................... ............. 5

ТЕМАТИКА И ЦЕЛИ НА ИНДС .............................................. ................ 5

ПРЕДМЕТ НА INDS ................................................ ........................................... 6

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА И ЗАЩИТА НА IDD ............................................. . 21

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ................................................ ............ 28

ПРИМЕР НА ЗАГЛАВИЕТО НА ДОКЛАДА .............................................. .... 30

ПРИМЕР ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ....................................... .................................................. ...... 31

Сравнителен пример за конкретно изпълнение на задачата 32

ЦЕЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Цел. Систематизиране, задълбочаване, обобщаване, консолидация и практическо приложение на знанията на студентите за дисциплината, развитие на умения за самостоятелна работа, участие на студентите в изследователски дейности.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Теоретични основи на икономическата информатика.

2. Системна поддръжка на информационните процеси.

3. Софтуерни инструменти за работа със структурирани документи.

4. Софтуерни инструменти за работа с бази данни и складове за данни.

5. Основи на офис програмирането.

СТРУКТУРА. INDP се състои от заглавна страница (виж примерното заглавие, приложение 1), съдържанието, темите, задачата на INDS, теоретичния, изчислителния и практическия напредък на задачата.Индивидуалната работа се изпълнява като есе. В края на задачите, които трябва да бъдат завършени, трябва да има заключение за всяка отделна задача според INDS. В края на INDS е списък на използваните литературни източници. IDA се издава в съответствие с разпоредбите и стандартите на Института. Учениците използват презентации, за да покажат резултатите от индивидуалната задача.

ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ Методологията на учебния процес и съответно оценяването на знанията на студента е да се преориентира от лекционно-информативна към индивидуално-диференцирана, личностно ориентирана форма и към организацията на самообучението на ученика. Всички световни и наскоро предложени национални стандарти в основата на обучението са независимата творческа работа на учащия. Този принцип се основава на най-новата информация, включително технологията за обучение. В структурата на натовареността на студентите по системата ECTS индивидуалната работа също се счита за един от основните компоненти на учебната дейност и трябва да заема значителна част от нейното преподавателско натоварване. Обемът на индивидуалната работа на ученика по дисциплината се осигурява от работна програма в размер на 10 часа.

Тези указания включват методологични насоки за изпълнение на задачите, техния предмет, форма и график, критерии за оценка и списък на литературата, както и приложения, които включват проби от заглавната страница на доклада, съдържанието на доклада и опростен пример за частично изпълнение на задачата.

Индивидуалната работа на студентите е форма на организация на учебния процес, който осигурява създаването на условия за най-пълна реализация на творческите възможности на учениците чрез индивидуално насоченото развитие на техните способности, изследователска работа и творческа дейност.

Основната цел на индивидуалната задача е да внуши уменията на студентите за подготовка и решаване на икономически задачи на персонални компютри (компютри), използващи съвременни технологии: операционна система Windows, текстообработваща програма MS Word, табличен процесор MS Excel, система за управление на бази данни и софтуер езика за програмиране на високо ниво на Visual Basic (VB). Темите на индивидуалните задачи за учениците са свързани само с изпълнението на определената цел.

‡ зареждане ...

Според иновативните учебни технологии, една от разновидностите на индивидуалните задачи са индивидуалните учебни и изследователски задачи.

Индивидуална изследователска задача (INDS) - вид извънредно аудитория на индивидуалната работа на студент с образователен, образователно-изследователски характер, който се използва в процеса на изучаване на програмния материал на дисциплината. INDP е пълна теоретична или практическа работа в учебния план на дисциплината, който се осъществява въз основа на знания, умения и способности, придобити по време на лекциите, семинарите, практическите и лабораторните упражнения, обхващащи няколко теми или съдържание на дисциплината като цяло. Резултатите от индивидуалната работа на студента се определят с помощта на използваната и одобрена от катедрата система за оценяване с задължителен трансфер на степени по националната скала и ЕССС скалата. При извършване на IND, студентите трябва да демонстрират умения за аналитично мислене, способност за установяване на структурни и логически връзки между обекти, явления и други. Трябва да се постигне достатъчно и високо ниво на научна работа чрез способността да се систематизира, обобщава и изразява собственото си отношение към изследвания проблем.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА

Индивидуалната образователна задача се изпълнява по електронен път, съхранява се на компактдиск или на флаш памет и на хартиен носител.

INDP трябва да бъде въведен на компютъра в редактора на Word. Текстът трябва да бъде въведен в шрифт Times New Roman, 12 цифри, в интервал от 1,0; горното и долното поле - 2 см, лявата 2,5 см, дясната - 2 см. Размерът на INDS не трябва да надвишава 25 страници. Позоваването на източници (статистически данни, учебници, ръководства, статии и др.) Е задължително. Бележките към текста се правят под формата на бележки под линия, а препратките към източниците се обозначават в квадратни скоби с номера, под който те са източник на списъка с литература. Всички чертежи, схеми трябва да бъдат групирани. Всяка опция за INDS се състои от три отделни задачи. Опциите за задачите на INDS са дадени по-долу.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz ( 12.397 сек.)