Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Организация като функция на управлението

Прочетете още:
 1. Име на фирмата Организация
 2. Аз функционирам
 3. II. Организация и етапи на статистическите изследвания
 4. II. Организиране на счетоводството
 5. II.Организиране на пътуването на ученици и учители до мястото на практикуване и обратно
 6. III. Организиране и управление на практиката
 7. III. Уреждане на спорове в международни организации.
 8. III.1. Организация на наказателното правосъдие
 9. S.9. Организация на дизайна на подготовката на продукцията в предприятието
 10. А) организиране на студентска дейност по видове обучения
 11. A3. Организиране на научни и експериментални изследвания
 12. Автоматизирани системи за управление.

Организационната функция на управлението осигурява рационализиране на техническите, икономическите, социално-психологическите и правните аспекти на дейността на всяко туристическо предприятие (организация). Целта му е да оптимизира дейността на мениджъра и изпълнителите. Тъй като цялата работа се извършва от хора, след тази функция се определя кой точно трябва да изпълнява всяка конкретна задача от голям брой такива задачи и какви средства ще бъдат необходими за това.

Чрез организационни дейности, т.е. разпределението и интегрирането на задачите и компетенциите, управлението на отношенията в предприятието трябва целенасочено да се осъществява. Организацията е средство за постигане на целите на дадено предприятие. От икономическа гледна точка организационната дейност води до повишаване на ефективността на предприятието, от гледна точка на управлението на персонала той предава смисъла на произведението и го разпределя според изпълнителите.

По примера на организацията на работа на туроператорите можем по-ясно да си представим организационната функция на управлението на туризма. Така туроператорът решава производствените, търговски, информационни задачи, задачата за разработване на нови региони и т.н. За всеки от тях мениджърът разпределя задълженията и определя отговорността, т.е. става дума за установяване на постоянни и временни взаимоотношения между всички звена на фирмата, определяне на реда и условията за нейното функциониране. Това е процес на обединяване на хората и средства за постигане на поставените от фирмата цели.

Организационният процес структурира работата и формира единици въз основа на големината на предприятието, неговите цели, технология и персонал. Съществуват редица елементи, които трябва да бъдат структурирани, така че организацията да може да изпълни своите планове и по този начин да постигне своята цел. Независимо от вида и обхвата на дейността им, всяка фирма трябва да бъде организирана по някакъв начин. Съществуват редица принципи, които трябва да се следват в процеса на изпълнение на организационната функция:

- да определи и детайлизира целите на фирмата, които бяха идентифицирани по време на планирането;

- определяне на видовете дейности, необходими за постигането на тези цели;

- възлагане на различни задачи на отделни лица (разделение на труда) и тяхното обединяване в управлявани работни групи или подразделения;- координиране на различните дейности, възложени на всяка група, чрез установяване на работни отношения, включително ясно определяне кой отговаря за управлението (един подчинен не може да има двама шефове), т.е. всеки член на групата трябва да знае какво трябва да прави и в кой период от време, както и кой го контролира;

- единство на целта - всеки член на организацията работи за общото благо, т.е. никой не трябва да работи против целите на организацията;

- обхват на контрола или обхват на управлението; - всеки мениджър отговаря за броя на управляваните от него служители.

По отношение на последния принцип човек може да разсъждава по различен начин. Не е лесно да се определи идеалният брой служители, които един мениджър трябва да управлява. В реалния живот този брой варира значително от организация до организация, от едно ниво на управление до друго. По този начин топ мениджърите управляват не повече от десет подчинени, докато лидерите с най-ниско ниво на управление могат да контролират много по-голям брой служители.

В това отношение можем да различим два важни фактора, които определят стандартите за управляемост (броят на служителите, които могат да бъдат ефективно управлявани от един мениджър) - време и честота, т.е. колко време трябва да похарчи един мениджър за всеки служител и колко често го прави. Естествено, този критерий до голяма степен зависи от способността на мениджъра да комуникира с подчинените, сложността на задачите, които трябва да бъдат решени, интереса и участието в работния процес.

По този начин организацията на процеса е втората контролна функция. От целия набор от значения на термина "организация" в смисъла на управленска функция най-често се използват две дефиниции:

-организация е структурата на системата под формата на взаимоотношения, права, цели, роли, дейности и други фактори, които се случват, когато хората се обединяват чрез съвместна работа;

-организацията е процесът, чрез който се създава и поддържа структурата на предприятието.

‡ Зареждане ...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.009 сек.)