Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Целта и задачите на изучаване на дисциплината, нейното място в образователния процес

Прочетете още:
 1. Б) Компенсиране на непредвидени разходи в производствения процес.
 2. I. ГИМНАСТИКА, ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 3. I. ЦЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
 4. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 5. I.1.9. Място и роля на философията в културата.
 6. II Място на дисциплина в структурата на ООП
 7. II. Основни задачи и функции
 8. II. ЦЕЛИ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЪТЯ
 9. II. Цел и цели на държавната политика в областта на развитието на иновационната система
 10. II.Организиране на пътуването на ученици и учители до мястото на практикуване и обратно
 11. III. МЯСТО В КУЛТУРАТА
 12. III. Цели и цели на социално-икономическото развитие на Република Карелия в средносрочен план (2012-2017 г.)

Контролна работа по дисциплината "Финанси"

Таблица 1 - Разпределение на контролните въпроси относно опциите

Пряко число на шифроване Последната цифра на шифъра
1,20,49 2,21,50 3,22,30 4,23,31 5,24,32 6,25,33 7,26,34 8,27,35 9,28,36 10,29,37
2,10,38 3,11,39 4,12,40 5,13,41 6,14,42 7,15,43 8,16,44 9,17,45 10,18,49 11,19,47
3,20,48 4,21,49 5,42,20 6,43,21 7,44,22 8,45,23 9,46,24 10,47,25 11,48,26 12,49,27
4,50,17 5,11,18 6,12,19 7,13,30 8,14,31 9,15,32 10,16,33 11,17,34 12,18,35 13,19,36
5,20,37 6,21,38 7,22,39 8,23,40 9,24,41 10,25,42 11,26,43 12,27,44 13,28,45 14,29,46
6,20,47 7,21,48 8,22,49 9,23,50 10,34,1, 11,35,2 12,36,3 13,37,4 14,38,5 15,39,6
7,40,17 8,41,18 9,42,19 10,43,20 11,44,21 12,45,22 13,46,23 14,47,24 15,48,25 16,49,26
8,50,27 9,30,28 10,31,22 11,22,39 12,23,31 13,24,32 14,25,33 15,26,34 16,27,35 17,28,36
9,29,37 10,30,38 11.1, 39 12,2,40 13,3,41 14,4,42 15,5,43 16,6,44 17,7,45 18,8,46
10,19,47 11,20,48 12,21,49 13,22,50 14,43,1 15,44,2 16,45,3 17,46,4 18,47,5 19,48,6


Изборът на практическите задачи, представени в таблица 2, се извършва в съответствие с първото писмо на фамилното име.

Таблица 2 - Разпределение на практическите задачи на тестовата работа

Първото писмо от фамилното име стаи
на задачите задания
А
B
В
D
D
Е, Е
F
W
и
K
L
М
Н
ох
P
P
C
T
в
F
X
C
B
W
ф
E
Yoo
аз

Контролна работа по дисциплината "Финанси"Целта и задачите на изучаване на дисциплината, нейното място в образователния процес

Целта на обучението по дисциплина "Финанси" е да се усвоят теоретичните основи на финансите на студентите, да се изучат основните принципи на организацията и функционирането на финансовата система и основните сектори на финансовия пазар (кредит, валута, фондова борса, застраховка) и придобиване на необходимите общи културни и професионални компетенции, свързани с управлението на финансовите ресурсите в съвременната икономика, в съответствие с изискванията на ГЕФ НПО за завършилите в посока обучение "Икономика" за Ще "Финанси и кредит" с квалификация "бакалавър".

Компетенции, формирани в резултат на усвояването на дисциплината:

· Е в състояние да събира, анализира и обработва данните, необходими за решаване на зададените икономически проблеми в областта на финансите (PC-4);

· Е в състояние да анализира и интерпретира данни от националната и чуждестранната статистика за социално-икономически процеси и явления, банкова и статистическа информация за запасите, да идентифицира тенденциите в социално-икономическите и финансовите показатели (PK-8);

· Може да събира необходимите данни, да ги анализира и да подготвя преглед на информацията и / или аналитичен доклад (PC-9), като използва вътрешни и чуждестранни източници на информация;

· Е в състояние да направи критична оценка на предложените варианти за вземане на управленски решения и да разработи и обоснове предложения за подобряване на ефективността на финансовите услуги, като вземе предвид критериите за социално-икономическа ефективност, рискове и възможни социално-икономически и финансови последствия (PP-13).

В резултат на овладяването на дисциплината ученикът трябва:

знаете:

· Същността и функциите на финансите, тяхната роля в съвременната икономика;

· Концепция и варианти на структурата на финансовата система;

‡ Зареждане ...

· Насоки и съдържание на финансовата политика на държавните органи;

· Организация на държавните и общинските финанси;

· Основи на организацията на финансирането на търговски и нетърговски организации;

· Характеристики на финансовите взаимоотношения на населението с други икономически субекти;

· Концепция, структура и организация на функционирането на финансовия пазар;

· Функции на международното финансиране на настоящия етап.

Бъдете в състояние да:

· Оценяване на използването на финансирането в настоящия етап на икономическо развитие;

· Анализира състоянието на финансовата система;

· Анализиране на ефективността на някои области на финансовата политика;

· Оценяване на състоянието на държавното и общинското финансиране;

· Оценява състоянието на финансите на организациите;

· Анализ на състоянието на финансирането на населението при различни икономически условия;

· Анализира състоянието на някои видове финансови пазари;

· Анализ на съвременните процеси на развитие на международните финанси.

притежава:

· Терминология в областта на финансите;

· Основните подходи за изграждане на структурата на финансовата система;

· Методи на финансово управление и финансов контрол;

· Методи за оценка на избрани области на финансовата политика;

· Методи за формиране и използване на финансови ресурси и оценка на финансовото състояние на организациите;

· Умения за оценка на текущото състояние на публичните финанси;

· Индикатори за оценката на състоянието на определени видове финансови пазари и методите за тяхното прилагане;

· Умения за оценка на състоянието и развитието на международните финанси.


7.2 Контролни въпроси

1. Същността и развитието на финансите.

2. Функции на финансите.

3. Финансови ресурси на връзките във финансовата система.

4. Съдържание и връзки на финансовата система.

5. Структура на финансовите отношения по форми на възпроизводство.

6. Структура на финансовата система на Руската федерация в основните форми на организация.

7. Органи за финансово управление и техните основни функции.

8. Функционални елементи на финансовото управление.

9. Икономическата същност и съдържанието на бюджета.

10. Бюджетна система и бюджетна система.

11. Бюджетната система на предреволюционната Русия.

12. Същността на фискалния федерализъм.

13. Междуправителствени отношения.

14. Методи на бюджетно регулиране.

15. Консолидиран бюджет.

16. Концепция за формирането на федералния бюджет на Руската федерация.

17. Характеристики на формирането и изпълнението на регионалните бюджети на Руската федерация.

18. Бюджети на органите на местното самоуправление.

19. Бюджетни права на държавните органи в Русия.

20. Бюджетни права на органите на местно самоуправление.

21. Цел на бюджетната класификация.

22. Общи принципи на бюджетната класификация.

23. Структура на бюджетните приходи.

24. Доходи на федералния бюджет.

25. Доходи от бюджетите на субектите на Руската федерация.

26. Приходи от местни бюджети.

27. Бюджетни разходи: планиране и финансиране.

28. Бюджетен кредит, субсидии, субсидии, инвестиции.

29. Баланс на бюджета Недостиг. Излишъкът.

30. Финансова и бюджетна политика и бюджетен процес.

31. Консолидирано финансово планиране.

32. Бюджетно прогнозиране.

33. Изготвяне, преглед и одобрение на федералния бюджет.

34. Изготвяне, преглед и одобрение на регионалните и местните бюджети.

35. Организация на бюджетния процес в общината.

36. Общи принципи на изпълнението на бюджета.

37. Общи принципи на държавното и общинското кредитиране.

38. Механизмът на целево бюджетно кредитиране.

39. Държавни и общински заеми.

40. Издаване на държавни федерални облигации.

41. Процедурата за предоставяне на държавни гаранции.

42. Извънбюджетни фондове: същност, функции, роля и задачи.

43. Пенсионен фонд на Руската федерация.

44. Федералната социалноосигурителна каса на Руската федерация.

45. Федерални и териториални фондове за задължително здравно осигуряване

46. ​​Бюджетен контрол.

47. Видове и структури за финансов контрол.

48. Форми и методи на фискален контрол.

49. Характеристики на изграждането на информационна система за финансово управление.

50. Автоматизация на изготвянето и изпълнението на бюджета на регионално ниво.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.072 сек.)