Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Цели и цели

Прочетете още:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2. I. ЦЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
 3. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 4. II. Основни задачи и функции
 5. II. ЦЕЛИ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЪТЯ
 6. II. Цел и цели на държавната политика в областта на развитието на иновационната система
 7. III. Цели и цели на социалното и икономическото развитие на Република Карелия в средносрочен план (2012-2017 г.)
 8. VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ И НАЧИНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
 9. A. Задаване на транспортната задача.
 10. Аналитични възможности, задачи и основни насоки на анализа на СНО
 11. Б. Математически модел на транспортния проблем.
 12. БАЛАНС НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АНАЛИЗА

ФЕДЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Държавна образователна институция за висше професионално образование

"Тиумен Държавен нефтено-газов университет"

Институт по хуманитарни науки

Председател на социалната работа

Одобрява: председател на Съюза на десните сили Skop "_____" _________ 200_ж.

РАБОТНА ПРОГРАМА

Социална политика по дисциплината

специалност / специалност 040101.65 "Социална работа"

форма на образование редовно / непълно работно време (6 години)

(на пълно работно време, на непълно работно време)

курс 3/3

семестър 5/5

Лекции - 36/14

Практическо обучение - 36/10

Независима работа: с учител - 2,5 / -

с групата - 3,8 / -

без учител - 56,7 / -

Изпит - 5/5

Tyumen 2008

Работната програма се основава на приблизителна програма за дисциплинарна социална политика

При разработването на програмата държавният образователен стандарт се основава на специалността / посока 040101.65 "Социална работа"

OPD.F.07 Социална политика. Същност, основни принципи и основни категории социална политика. Предмети на социалната политика (държава, партии, социални движения, асоциации). Социална политика в системата на връзките с обществеността. Социална политика и социална сигурност. Демографски и етнографски аспекти на социалната политика. Основните парадигми и приоритети на социалната политика в Русия и в чужбина. Правна подкрепа на социалната политика. Социална политика и принципи на социалната защита. Социално осигуряване. Пенсионна подкрепа. Жилищна политика. Трудови отношения. Защита на здравето.

Работната програма бе разгледана на заседанието на катедра "Социална работа"

Протокол № _____ "_____" __________ 200__

Началник отдел NI Skok _______________________

Работната програма бе разработена от:

(Пълно име, заглавие, заглавие)

Мекришвили ЛЛ, доктор по социологически науки, професор

_______________________________

(Подпис)

Цели и цели

1.1. Целта на курса "Социална политика" е формирането на системните знания и идеи на учениците за природата, насоките, принципите и механизмите за прилагане на социалната политика; да насърчават развитието на тяхното социално-политическо мислене и поведение, както и на тази основа, социалната активност в обществото и в процеса на бъдеща професионална работа в системата на социалната работа.1.2. Цели на курса:

- Развиване на познанията и разбирането на учениците за природата, насоките, принципите и механизмите на разработване и прилагане на социалната политика и нейните характеристики в съвременните условия;

- да помагат на студентите да овладеят концептуално-категоричния апарат, използван при анализа и развитието на социалната политика в чужбина и в Русия;

- да помогне на студентите да разбират широк спектър от съществуващи концепции и насоки на теоретико-методологически изследвания на социалната политика като феномен на обществения живот;

- да обучават учениците да прилагат социално-политически знания в практиката на социалната работа;

- да определи спецификата на целите, целите и приоритетите на социалната политика в условията на Далечния север;

- да се определи регионалният аспект на социалната политика, като се вземат предвид природните и географските условия на Севера и постоянното замръзване;

- да допринася за развитието на социално-политическото мислене на учениците и на тази основа социалната активност в обществото и в хода на професионалната им дейност;

- обучават студентите за редица социално значими качества: точност, общуване, такт, отговорност, съпричастност, толерантност, както и интелектуални и познавателни умения, национално самосъзнание, икономическа и екологична култура, морална и национална идентичност.

Курсът "Социална политика" се отнася до броя на основните дисциплини по обща професионална и специална подготовка за бъдещия специалист по социална работа. Асимилирането на социално-политическите знания на студентите се приканва да повишат професионализма и компетентността си, както и да насърчат творческото мислене и уменията на учениците в социално-политическия анализ на процесите, протичащи в системата на социалната работа.

‡ Зареждане ...

Програмата и тематичният план на курса ориентират студентите към цялостно и систематично изучаване на основните направления на социалната политика, нейните цели, приоритети, функции и принципи на формиране, социално партньорство като институция на социалната политика, проблеми на социалната защита на населението, миграционна политика, образование, семейство, и детството.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.009 сек.)