Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Електронни ресурси

Прочетете още:
 1. II. Заетите (привлечени) ресурси на търговските банки
 2. II. Интернет ресурси
 3. А) Невъзобновяеми минерални ресурси.
 4. АТОМНА ФИЗИКА. МНОГО ЕЛЕКТРОННИ АТОМИ.
 5. Б) Невъзобновяеми енергийни ресурси.
 6. Биологични ресурси на територията Алтай, тяхното рационално използване и защита
 7. Биологични ресурси.
 8. в) Интернет ресурси
 9. Б) софтуер и интернет ресурси
 10. Вид на употреба Ресурси
 11. Вид на употреба Ресурси
 12. Водни ресурси

1. 1000 големи художници: Енциклопедия [Електронен ресурс]. - M .: Businesssoft, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

2. Архитектура [Електронен ресурс] / Вече. - М.: Равновесие, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

3. Атлас на древния свят: 5 милиона години човешка история: от каменната епоха до падането на Рим [Electronic resource] / Veche. - Москва: Нов диск, 2003. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

4. Барок [Електронни ресурси] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2004. - 1 електрона. търговия на едро. диск (CD-ROM).

5. Възраждане [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2004 г. - 1 д. диск (CD-ROM).

6. Палати и замъци на Европа: паметници на архитектурата от IX-XIX век. [Електронни ресурси] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

7. Древна руска култура: литература и изкуство [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2004. - 1 електрона. търговия на едро. диск (CD-ROM).

8. Духовна култура [Електронен ресурс] / Вече. - М.: Равновесие, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

9. Живопис и скулптура [Електронен ресурс] / Вече. - М.: Равновесие, 2004. - 1 елек. търговия на едро. диск (CD-ROM).

10. Импресионизъм. Пост-импресионизъм [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

11. Изкуството на Древен Египет [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2004. - 1 електрона. търговия на едро. диск (CD-ROM).

12. Изкуството на символизма [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

13. История на изкуството: класически произведения [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2004. - 1 електрона. търговия на едро. диск (CD-ROM).

14. История на световните цивилизации: пред-индустриална ера [Електронен ресурс] / Вече. - М.: Нов диск, 2004. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

15. Майстори на безкраен живот [Електронен ресурс] / G.V. Dyatleva. - М.: Равновесие, 2006. - 1 эл. търговия на едро. диск (CD-ROM).

16. Майстори на ландшафта [Електронен ресурс] / G.V. Dyatleva. - М.: Равновесие, 2006. - 1 эл. търговия на едро. диск (CD-ROM).

17. Майстори на портрета [Електронен ресурс] / Г. В. Dyatleva. - М.: Равновесие, 2006. - 1 эл. търговия на едро. диск (CD-ROM).18. Светът на изкуството: CE Russian [Електронен ресурс]. - Москва: Отворени системи, 2004 г. - 1 електр. търговия на едро. диск (CD-ROM).

19. Съкровища на световното изкуство: 22 слайдшоу [Electronic resource] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2004. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).

20. Цивилизации на древния Изток [Електронен ресурс] / DirectMedia Publishing. - М.: Нов диск, 2005. - 1 електрон. търговия на едро. диск (CD-ROM).


Тестове за самоконтрол

1. "Култура" от латински означава:

а. хуманизиране

б. развитие на

инча забавление

на култивиране

2. Бе въведено терминът "културология"

а. Л. Уайт

б. Е. Тейлър

инча О. Spengler

А. Тойнби

3. Духовна култура:

а. Синтез на най-добрите постижения на всички национални култури

б. многопластово образование, включително юридически, морални, артистични, религиозни и други култури

инча култура на труда и материалното производство

синтез на култури от различни класове и социални групи от обществото

4. Световна култура:

а. култура на труда и материалното производство

б. многослойно образование, включително когнитивна, интелектуална, морална, художествена и религиозна култура

инча Синтез на най-добрите постижения на всички национални култури

синтез на култури от различни класове и социални групи от обществото

5. Според понятието O. Spengler

а. цивилизацията - най-висшата форма на културно функциониране

б. цивилизацията и културата са идентични понятия

инча Цивилизация и култура - противоречиви концепции

цивилизация - определено ниво на развитие на културата

6. Научно направление в културната наука, според което културата е набор от цялата информация, начините на нейното организиране и съхранение:

а. функционализъм

б. структурализъм

инча еволюционна теория

семиотична концепция за култура

7. Беше въведена концепцията за "аксиално време", прилагана към периодизацията на историята на културата:

‡ Зареждане ...

а. А. Тойнби

б. З. Фройд

инча К. Джаспърс

Ф. Ницше

8. Противоречието между природните принципи в човека и нормите на културата стои в основата на възгледите

а. Ф. Ницше

б. Н. Данилевски

инча C. Freud

Г-н К. Джаспърс

9. Посоката на социалната мисъл, която разпознава причината като основа на човешкото познание и поведение:

а. хуманизъм

б. рационализъм

инча екзистенциализъм

позитивизъм

10. Синкретизъм:

а. форма на примитивна религия

б. взаимозависимостта на материалното и духовното

инча единство на всички форми на човешко същество

взаимозависимостта на духовния и материалния

11. Автор на понятието "културни суперсистеми":

а. М. Вебер

б. А. Тойнби

инча О. Spengler

Г-н П. Сорокин

12. Автор на идеята за страстност:

а. Л. Гумилев

б. Вернадски

инча К. Циолковски

Н. Бердяев

13. Оптимистичният възглед за технологията се характеризира с

а. концепция за културно-исторически типове

б. концепция за едно индустриално общество

инча свръхчовешка концепция

концепция за психоанализата

14. Контракултура:

а. специфична част от общата култура на обществото

б. нелегална култура

инча неразвита култура

културни нагласи, противопоставящи се на основната култура

15. Акумулиране:

а. диалог на културите

б. взаимодействието и взаимодействието на различните видове култури

инча потискане на една култура от друга

културна независимост

16. Проблемът за масовата и елитарна култура се разглежда в произведенията

а. А. Шопенхауер

б. H. Ortega y Gasset

инча C. Freud

Н О. Комте

17. Елитна култура:

а. антипод на масовата култура

б. субкултурата на масовата култура

инча ранна форма на култура

езотерична култура

18. Автор на понятието архетипи на културата:

а. Ф. Ницше

б. З. Фройд

инча KG Jung

G. Hegel

19. Автор на понятието "цивилизация като дегенерация на културата":

а. О. Spengler

б. P. Sorokin

инча Н. Данилевски

А. Тойнби

20. Основател на доктрината за културните кризи:

а. О. Spengler

б. А. Тойнби

инча З. Фройд

Ф. Ницше

21. Международна организация, която събра учени и експерти от 30 страни по света по въпросите на културата:

а. ООН

б. ЮНЕСКО

инча Парижки клуб

Римският клуб

22. Попкултура:

а. културата на свещениците

б. популярна култура

инча масова култура

младежката култура

23. Най-важният фактор, който определя природата на съвременната култура:

а. демографска диспропорция

б. масмедиите

инча научна и технологична революция

ядрени оръжия

24. Субкултура:

а. културни нагласи, противопоставящи се на основната култура

б. нелегална култура

инча специфична част от общата култура на обществото

неразвита култура

25. Scientism:

а. абсолютизация на ролята на технологиите в културната система

б. абсолютизация на ролята на науката в културната система

инча екологична техника

предпочитание за научно развитие

26. Появата на рок изкуството:

а. Горна палеолита

б. мезолита

инча неолитен

Бронзова епоха

27. Видове "примитивно писане":

а. писане на клиновете

б. пиктография

инча йероглифи

линейна буква

28. Най-старото писане на земята - клинообразно писане - принадлежи

а. древните шумерели

б. египтяните

инча финикийците

, На хетите

29. Първият изкуствен материал, измислен от човечеството:

а. целулоза

б. полиетилен

инча немски сребро

огнеупорна глина

30. Появил се известният кодекс на законите - кодексът "Хамураби"

а. Вавилония

б. Персия

инча Индия

Пергамовото царство

31. Най-старата от културите на Месопотамия:

а. Сумейска - аквадианска култура

б. Халдейската култура

инча Асиро-вавилонска култура

Иранска (персийска) култура

32. Религия:

а. социална институция

б. Определен мироглед и действия, основани на вяра

инча секта име

феномена на примитивната култура

33. Религия:

а. историята на догмите

б. църковна история

инча култова практика

място на принадлежност към религиозната система

34. Национални религии:

а. религиите на древния свят

б. монотеистични религии

инча политеистични религии

на религията, изказана от представители на една националност

35. Secta:

а. местна религиозна асоциация, опозиционна на доминиращата религиозна посока

б. система на произволно съдържание

инча всички сдружения на вярващите

мирогледът на един религиозен индивид

36. Юдаизъм:

а. религия на древен Иран

б. същите като хиндуизма

инча най-старата световна религия

религията на древните и съвременните евреи

37. Анимация:

а. дейности на боговете

б. вяра в съществуването на души и духове

инча религиозен екстаз

култът на животните

38. Магия:

а. Култът на предците

б. култът на неживи предмети

инча вяра в съществуването на души и духове

вяра в свръхестествените сили на човека

39. Според Библията, Исус Христос е роден в града

а. Йерусалим

б. Витлеем

инча Назарет

град Ерихон

40. "Библията" от гръцки означава:

а. закона

б. канон

инча книги

Божието слово

41. Старият завет се счита за свещена книга:

а. в юдаизма

б. в християнството

инча в юдаизма и християнството

в католицизма, православието и протестантството

42. Нирвана:

а. култова шествие

б. Християнски обред

инча Освобождаването на душата от законите на кармата

религиозен екстаз

43. Osiris:

а. божество в древна Индия

б. божество в древен Египет

инча героят на шумерско-акадския епос

бог в древна Гърция

44. Думата "Евангелието" в Библията означава

а. добри новини

б. Библията

инча откровение

Божието слово

45. Библията:

а. догмата на исляма

б. колекция от ритуални текстове с универсално съдържание

инча свещена книга за християнството

свещения текст на будистите

46. Името на бога, който според мита е бил първият владетел на Древен Египет, учи хората да обработват земята, създава първите закони:

а. Ра

б. Озирис

инча Амон

Той беше

47. Ритуал:

а. църковен ритуал

б. митологични ценности

инча култови процесии

исторически установена форма на символично поведение

48. Митология:

а. идеята за родство с някакъв вид животно или растение

б. всички легенди за дейността на боговете

инча вяра в съществуването на души и духове

култът на неживи предмети

49. Будизъм:

а. доктрината вътре в християнството за душата

б. един вид ислям

инча същото като Шинто

една от световните религии

50. Град на Арабския полуостров, свързан с формирането на исляма и назован в чест на Мохамед "градът на пророка"

а. Мека

б. Медина

инча Никеа

Йерихон

51. Паганството:

а. същата като митологията

б. вяра в съществуването на души и духове

инча част от пантеона

политеистични вярвания

52. Появата на християнството:

а. I в. Пр. Хр. д.

б. I век от н.е. д.

инча края на IX век

началото на 7-ми век

53. Заповеди:

а. канони на религиозно изкуство

б. основите на Шинто

инча предписани морал и етика

елементи на джайнизма

54. Фетишизъм:

а. всеки религиозен обред

б. култът на неживи предмети

инча вяра в свръхестествените сили на човека

Култът на предците

55. Коранът:

а. свещената книга на мюсюлманите

б. част от Библията

инча религиозен обред на евреите

историята на религиозните войни

56. Тайнства:

а. езически ритуал

б. основни елементи на християнската религия

инча елемент от социологията на религията

експозицията на свещения текст

57. В основата на мита се крие лъжата

а. прототип

б. артифакт

инча колективно безсъзнание

индивидуалното безсъзнание

58. Жертва:

а. дарът на подаръци на боговете и духовете като част от култ

б. фетиш

инча вяра в съществуването на души и духове

на ритуал

59. Най-ранната от египетските пирамиди, издигната преди около 4 хиляди години, принадлежеше на фараона

а. Джосер

б. Аменхотеп IV

инча Хеопсовата

Н Рамзес II

60. Фараонът, който действал като религиозен реформатор, въвел нов култ на бога Атон-Ра:

а. Тутанкамон

б. Джосер

инча Ехнатон

Рамзес II

61. Поетът, чиято работа стана връзка между Средновековието и Ренесанса:

а. Ариосто

б. Данте Алигиери

инча Петрарка

Г-н Върджил

62. Първият университет в Европа бе открит през 2004 г.

а. Болоня

б. Кьолн

инча Оксфорд

Париж

63. Френският просветител, противник на модерната култура, автор на лозунга "Обратно към природата":

а. JJ Русо

б. Е. М. Волтер

инча Р. Декарт

Б. Спиноза

64. Ренесанс:

а. период в историята на човешката култура, свързан с утвърждаването на хуманистичната философия с преосмисляне на ролята на човека в историческия процес, връщането към него на мястото на централната фигура на Вселената

б. период в световната култура, отличаващ се с преобладаващ интерес към древната култура и опити за нейното пресъздаване в различни области на интелектуалното и художествено творчество

инча период, който завършва с изключително теологично разбиране на историческия процес и феномена на природата

За да се характеризира тази концепция, може да се използват всички дефиниции, изброени в този параграф

65. Протестантство:

а. съвкупността от християнски секти

б. посоката на християнството, противопоставянето на другите

инча част от християнската религия

на всички християнски секти

66. Възрожденски художник, автор на картината "Gioconda" и други:

а. Raphael

б. Микеланджело

инча Леонардо да Винчи

на Тициан

67. Стилът на кубизма е свързан с името

а. А. Масон

б. С. Дали

инча К. Малевич

П. Пикасо

68. Философията на "супермен" беше обявена

а. А. Шопенхауер

б. O. Comte

инча Ф. Ницше

Л. Фьоербах

69. Импресионизмът в живописта е представен от име

а. Д. Веласкес

б. Е. Манет

инча K. Corot

Г. Курбет

70. "Вторият Рим" се нарича

а. Константинопол

б. Йерусалим

инча Александрия

Картаген

71. Английски натуралист на XIX век, създател на теорията за еволюцията на органичния свят на Земята:

а. К. Линеус

б. Чарлз Дарвин

инча А. Лавоазие

G. D. Uatt

72. Импресионизмът като артистичен стил се формира в

а. Скандинавските страни

б. От Англия

инча От Франция

Германия

73. Широкото социално движение в Европа през 16 век, свързано с борбата за обновяване на католическата църква:

а. реформация

б. образование

инча Counter-Реформацията

възраждането

74. Средновековен монашески ред, чиято основна функция е инквизицията:

а. монах-бенедектинец

б. францискански

инча Св. Касиодор

на Доминиканската

75. Темата "Мисля, че затова съществувам" се изказа

а. Волтер

б. Р. Декарт

инча JJ Русо

Б. Спиноза

76. "Бащата на схоластизма" се разглежда

а. С. Боей

б. F. Aquinas

инча F. Cassiodorus

Г-н А. Августин

77. "Pieta" ("Lamentation") - творба

а. Леонардо да Винчи

б. Микеланджело

инча Donatello

Г-н Рафаел

78. Към сюрреализма принадлежи творчеството

а. J. Braque

б. С. Дали

инча R. Rauschenberg

G. М. Vlaminka

79. Артистични стилове на Западноевропейското средновековие:

а. романтика и готик

б. Барок и класицизъм

инча модернизъм и еклектизъм

Рококо и еклектизъм

80. Беше разработена концепцията за "руската идея"

а. К. Циолковски, В. Вернадски

б. Н. Данилевски, П. Сорокин

инча В. Соловиев, Н. Бердяев

Г-н А. Лошев, г-н Бахтин

81. Книги и образователни центрове през XV в. В Русия:

а. манастири

б. паркови училища

инча работилници

на университетите

82. Един гениален византийски художник, чийто талант се проявява с най-голямата власт в Рус:

а. Симеон Черният

б. Теофан Грък

инча Андрей Рубъл

Саймън Ушаков

83. Обичайни литературни жанрове на древна Рус:

а. похвали строфи

б. хроника, живот, дума

инча роман, история, история

ж) всички изброени в този параграф

84. Московският театрален театър е основан

а. Ев Вахтангов

б. KS Stanislavsky и VI Nemirovich-Danchenko

инча А. Я Тайров

Г-н В. Е. Майерхолд

85. Старият руски сценарий се основава на

а. азбука на древните гърци

б. писане на клиновете

инча пиктографско писмо

йероглифни букви

86. Първата книга, отпечатана от Иван Федоров:

а. История на руската държава

б. Приказката за отминали години

инча Апостолът

ж. Праймер

87. Руски поети, представители на Сребърната епоха:

а. М. Лермонтов, А. Пушкин, Ф. Тютчев

б. Н. Гумилев, М. Цветаева, А. Блок

инча А. Твърдовски, Евтюшенко, М. Исаковски

К. Батишков, А. Делвиг, Д. Веневитинов

88. Parsuna:

а. портрет, написан в традицията на рисуването на икони

б. портрет, направен с маслени бои

инча независим живописен жанр

градския изглед на иконата

89. Първият руски учен, който става академик на Руската академия на науките:

а. АК Нартов

б. MV Lomonosov

инча П. Я. Гамалей

С. Я. Разумовски

90. Победата в полето Куликово е посветена

а. "Домакинът на Игор"

б. Приказки на град Китеж »

инча "Zadonshchina"

"Животът на Александър Невски"

91. Идеята за "Москва - Третият Рим" се формира по време на царуването

а. От Петър И

б. Михаил Романов

инча Федор Йоанович

Н Базил III

92. Иконата "Троица" е написана от Андрей Рубъл

а. Андрюнишки манастир

б. Uspensky във Владимир

инча Катедралата "Троица" в Троица - Сергий Лавра

Катедралата на Благовещението в Московския Кремъл

93. Страната, която имаше преобладаващо влияние върху формирането на руската средновековна култура:

а. България

б. Свещената Римска империя

инча Хазария

на Византия

94. Първото висше училище в Русия:

а. Училище Navigatsky

б. Славяно-гръцко-латинска академия

инча Киев-могила академия

Московския университет

95. Славянска азбука, създадена от Кирил и Методий:

а. Първоначално писмо

б. глаголически

инча ABC

Г-н mefoditsa

96. Целта на художниците на Асоциацията на пътуващите изложби:

а. да печелят пари за изпълнението на нови проекти

б. да реализира идеята за затворената природа на света на художниците

инча спечели благоволението на елитната публика

да донесе постиженията на руската живопис в най-разнообразните ъгли на Русия, до широките маси на зрителите

97. Московският университет е създаден по инициатива на

а. MV Ломоносов

б. От Петър И

инча Катрин II

Елизавета Петровна

98. "Руската истина", създадена под Язовир Ярослав:

а. рекорд

б. вестник

инча обжалване пред хората

град на законите

99. Мястото на поклонение на езически богове сред източните славяни:

а. храм

б. храм

инча светилище

мавзолея

100. Божества на езичниците славяни:

а. Велес и Бог Божественият

б. Изида и Анубис

инча Зевс и Атина

Г-н Янус и Лара

101. Първият руски владетел, станал християнин:

а. Олга

б. Святослав

инча Владимир

Иван Грозни

102. Християнизация:

а. същото като кръщението

б. въвеждането на християнството като държавна религия

инча традицията на християнската култура

борба срещу неграмотността на хората

103. Типът на храма, нает от Русич от гърците:

а. кръстокуполна

б. бедро

инча парагади

Г-н Kletskaya

104. Най-старият, напълно запазен храм на древна Рус:

а. Църквата на Дева Мария в Киев (Desyatinnaya)

б. Църквата "Св. София" в Киев

инча Света София в Новгород

Катедралата Спаски в Чернигов

105. Архитект на Катедралата Успение в Кремъл:

а. Федор на коня

б. Аристотел Фиораванти

инча Барна и Постник

Алевиз Ново

106. Издател на първата печатна библиография в Русия:

а. Иван Федоров

б. Петър Мистиславич

инча Василий Бърцов

Франсиск Скаряна

107. "Великата Четна Мийна":

а. набор от закони на руснака

б. Старо руско име на Библията

инча свод правил поведения, узаконенных Петром I

г. собрание церковных произведений, включающее жития святых

108. Инициатор проведения церковной реформы в России:

а. Петр I

б. Катрин II

инча патриарх Никон

г. патриарх Тихон

109. Автор Пятикнижия:

а. Моисей

б. Соломон

инча Давид

г. Самуил

110. Секуляризация:

а. освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния церкви

б. закрытие монастырей, изъятие церковного имущества

инча запрещение исповедания

г. то же, что и атеизм


1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.192 сек.)