Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Синтетични и аналитични сметки, подсметки

Прочетете още:
 1. Личностна дейност, теория на психоаналитичната личност
 2. аналитичен
 3. Аналитични възможности, задачи и основни насоки на анализа на СНО
 4. Аналитични данни по сметка "Продажба на продукти (строителство, услуги)"
 5. Аналитични жанрове
 6. Аналитично качество на баланса
 7. Аналитични методи в SD, основни аналитични процедури, признаци на класификация на аналитичните методи, класификация според функционална характеристика.
 8. Аналитични модели
 9. Аналитични процедури
 10. Процедури за аналитичен одит
 11. Аналитични схеми
 12. Аналитични функции

Потребителите на счетоводна информация се нуждаят от данни с различна степен на детайлност. В зависимост от степента на детайлност, информацията се разделя на свободни, характеризиращи групи от счетоводни обекти и индивидуални, характеризиращи отделните обекти на счетоводство. В съответствие с това разделение на информацията се разграничава синтетично и аналитично счетоводство, което се поддържа в съответните отчети. Съществува тясна връзка между двата вида сметки.

Синтетичните сметки съдържат информация за икономическите средства, източниците на тяхното формиране и икономическите процеси върху икономически хомогенни групи от обекти само в парични средства.

Няколко аналитични профила могат да бъдат отворени за един синтетичен профил.

Аналитичните отчети съдържат по-подробна информация, която разкрива съдържанието на синтетични сметки, които могат да бъдат изразени в природни и парични средства.

Подсметките са междинни профили между синтетични и аналитични сметки. Те са предназначени за допълнително групиране на някои аналитични сметки. Подсметките се отварят за тези синтетични сметки, на които се вземат предвид обекти с голяма номенклатура.

Синтетичните и аналитични сметки са взаимосвързани. Основата на връзката е паралелизмът на записите върху тях. Връзката между синтетични и аналитични сметки се изразява в следното:

1) записът на операцията по синтетични сметки и аналитичните сметки, обединени с нея, се извършват от същата страна (Dm или Kt)

2) на синтетичната сметка транзакцията се записва с обща сума и на аналитични сметки по частни суми, което в резултат,

3) оборотът на синтетичния дебит по сметката е равен на общия дебитен оборот на неговите аналитични сметки; кредитният оборот на синтетичната сметка е равен на общия резултат от кредитния оборот на нейните аналитични сметки

4) салдото (баланса) на синтетичната сметка е равно на резултата от балансите на нейните аналитични сметки.

Разгледайте връзката между аналитичните и синтетичните сметки на сметка 60 "Споразумения с доставчици и изпълнители".

Наличие на просрочия в селища с доставчици и изпълнители към 1 юли на текущата година:

OAO Mazut (кредит) - CU300.OJSC "Търговия на едро" (кредит) - CU500.

АД "Каучук" (дебитно) - CU600

1) Дългът на OAO "Mazut" за закупени горива и смазочни материали от сметката за сетълмент на CU300 е погасен.

Дебит 60 Кредит 51 - 300 г.

2) Посочено от сетълмент сметката на АД "Търговия на едро" за закупени резервни части - 200 д. Е.

Дебит 60 Кредит 51 - 200 г.

3) За сумата, която е била платена предварително, е подадена тор на сметка № 980 на АД "Каучук" - 350 дни.

Дебит 10 Кредит 60 - 350 г.

4) OAO "Mazut" натрупани за закупено гориво - 400 CU.

Dt 10 Kt 60 400 CU

За да се състави и провери счетоводната отчетност на синтетични и аналитични сметки, се изготвя отчет за оборота за аналитични сметки.

Сметка на сметките

Счетоводна схема на счетоводството е схема на регистрация и групиране на факти от икономическата активност (активи, пасиви, финансови, бизнес сделки) в счетоводството. Той изброява имената и номерата на синтетичните профили (профили от първи ред) и подсметките (профили от втора позиция).

Въз основа на сметкоплана и инструкциите за неговото прилагане, организацията одобрява работна схема за сметки, съдържаща пълен списък със синтетични и аналитични (включително подсметки) сметки, необходими за счетоводството.

Организациите, ако е необходимо, могат, съгласувано с Министерството на финансите на Руската федерация, да добавят допълнителни сметки за синтетични сметки към сметкоплана, като използват безплатни номера на сметки. Подсметките, предвидени в стандартната Сметка, могат да бъдат комбинирани, заличени и въведени допълнително.

Редът за провеждане на аналитични счетоводни отчети се определя от организацията, следваща указанията и други нормативни актове, методически указания по счетоводни въпроси.

Всички синтетични профили имат двуцифрен шифър (от 01 до 99). Сметките са разделени на 8 раздела:

1. Нетекущи активи

2. Производствени резерви

‡ Зареждане ...

3. Производствени разходи

4. Завършени продукти

5. Парични активи

6. Изчисления

7. Капиталът

8. Финансови резултати

Във всеки раздел има налични номера за случаите на допълнително фактуриране.

Подсметките на отделните синтетични профили са номерирани по ред в рамките на всяка сметка. Номерата на подсметките се добавят към синтетичния код на профила. Извънборсовите сметки са дадени в приложението към стандартната Сметка. Схемата за сметки за всички организации включва 99 профила.

Руската сметна книга се различава до известна степен от Сметната палата, приета в международната счетоводна практика, но тези разлики не са толкова значителни и не изискват значителни промени в счетоводството на руските организации. Новата схема на сметките, използваща международния опит, отразява националните особености на счетоводството в настоящия етап на развитие на руската икономика.


1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)