Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Финансова ефективност на проекта

Прочетете още:
 1. I. ОЦЕНКА НА НАУЧНОТО НИВО НА ПРОЕКТА
 2. I. Резюме на проекта
 3. I. Финансово отчитане и финансов анализ
 4. II. ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОЕКТИ
 5. III. ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНИЯ ПРОЕКТ
 6. III. Определяне на показатели за икономическа ефективност на инвестиционния проект.
 7. VI. ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ТУБЕРКУЛОЗА
 8. Авторитета на учителя и ефективността на комуникацията
 9. Анализ на безрисковия еквивалент на проект А
 10. Анализ на връзката между обобщени, частични показатели за икономическата ефективност на предприятието и ефективността на всяко научно-техническо събитие
 11. Анализ на въздействието на иновациите върху ефективността на производствените дейности на предприятието
 12. Анализ на възможността за едновременно нападение върху проекта на инвестиционен проект на свързаните с него технически рискове

В резултат на проекта за комплексно развитие на микро-район ХХХ в Улан-Уде ще бъдат построени 332 960 квадратни метра. обща площ на жилищата, 17 820 кв.м. търговски и офис площи, 500 паркоместа.

Населението на микро-район ще бъде 14 000 души. Плътността на населението е 292 души / ха. Нормата на жилищното осигуряване е 11 квадратни метра на човек.

Среднопретеглената изисквана възвращаемост на капитала (WACC) е един от ключовите показатели, влияещи върху ефективността на проекта. Предоставянето на бюджетни средства от федералния бюджет позволява да се намали среднопретеглената изисквана възвращаемост на капитала в сравнение със ситуацията по изпълнението на проекта единствено за сметка на собствените средства на инвеститорите и по този начин да се направи проектът финансово ефективен.

Съгласно методологията за изчисляване на показателите и прилагане на критериите за ефективност на регионалните инвестиционни проекти (Заповед на Министерството на регионалното развитие на Руската федерация № 493 от 30 октомври 2009 г.) за определяне на възвращаемостта на собствения капитал се използва моделът за ценообразуване на капитала (CAPM).

Необходимата възвращаемост на капитала на инвеститора се приема на 13%.


Таблица 33

Индикатори за изпълнение на проекта (вариант I)

статия ОБЩО
Оперативен паричен поток, хиляди рубли. 13 626 596.41 1 574 671.48 2 642 777.37 4 357 888.43 3 166 400.68 1 884 858.45
Инвестиционен паричен поток, хиляди рубли. -9860 669.23 -2993 795.77 -2 426 042.06 -3407 353.96 -565 635.79 -467 841.66
Безплатен паричен поток 3 765 927.18 -1 419 124.29 216 735.31 950 534.47 2 600 764.89 1 417 016.79
Отстъпка1,% годишно 0% 10% 14% 18% 18%
Фактор на дисконтиране 1.00 0.91 0.80 0.68 0.58
Намален паричен поток, хиляди рубли. -1 419 124.29 197 721.33 758 113.63 1 764 259.88 817 344.78
Нетна настояща стойност, хил. Рубли. -1 419 124.29 -1 221 402.95 -463 289.32 1 300 970.56 2 118 315.34
Нетна настояща стойност на проекта (NPV проект), хил. Рубли. 315 469
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRRproject),% годишно 11,36%
Период на откупуване с отстъпка (DPBPproject), години 3.00
Рентабилност на проекта 10.45Таблица 34

Индикатори за изпълнение на проекта (вариант II)

статия ОБЩО
Оперативен паричен поток, хиляди рубли. 13 441 652.87 1 574 671.48 2 642 777.37 4238 868.20 3 122 108.37 1 863 227.45
Инвестиционен паричен поток, хиляди рубли. -9 071 830.06 -2 859 113.60 -2215 277.18 -3 163 223.70 -433 543.86 -400 671,72
Безплатен паричен поток 4369 822.80 -1 284 442.12 427 500.19 1 075 644.49 2 688 564.51 1 462 555.73
Отстъпка1,% годишно 0% 10% 14% 18% 18%
Фактор на дисконтиране 1.00 0.91 0.80 0.68 0.58
Намален паричен поток, хиляди рубли. -1 284 442.12 389 996,01 857 897.08 1 823 819.80 843 611.95
Нетна настояща стойност, хил. Рубли. -1 284 442.12 -894 446.10 -36 549.02 1 787 270.78 2 630 882.73
Нетна настояща стойност на проекта (NPV проект), хил. Рубли. 2 202 716
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRRproject),% годишно 14,09%
Период на откупуване с отстъпка (DPBPproject), години 3.00
Рентабилност на проекта 18.01

Таблица 35

Индикатори за изпълнение на проекта (вариант III)

статия ОБЩО
Оперативен паричен поток, хиляди рубли. 13 494 479.27 1 574 671.48 2 642 777.37 4274 384.03 3 133 623.51 1 869 022.87
Инвестиционен паричен поток, хиляди рубли. -9 295 821.63 -2895 738.49 -2275 184.70 -3 236 929.00 -469 301.42 -418 668.03
Безплатен паричен поток 4 198 657.63 -1 321 067.01 367 592,67 1 037 455.03 2 664 322.10 1 450 354.84
Отстъпка1,% годишно 0% 10% 14% 18% 18%
Фактор на дисконтиране 1.00 0.91 0.80 0.68 0.58
Намален паричен поток, хиляди рубли. -1 321 067.01 335 344.12 827 438.48 1 807 374.67 836 574.40
Нетна настояща стойност, хил. Рубли. -1 321 067.01 -985 722.88 -158 284.41 1 649 090.26 2 485 664.66
Нетна настояща стойност на проекта (NPV проект), хил. Рубли. 1 669 681
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRRproject),% годишно 13,28%
Период на откупуване с отстъпка (DPBPproject), години 3.00
Рентабилност на проекта 15.74

‡ Зареждане ...

Таблица 36.

Индикатори за изпълнение на проекта (вариант IV)

статия ОБЩО
Оперативен паричен поток, хиляди рубли. 13 306 892,37 1 574 671.48 2 630 201.91 4 160 019.01 3 093 417.63 1 848 582.34
Инвестиционен паричен поток, хиляди рубли. -8 549 445.78 -2 768 427.93 -2075 760.76 -3 005 610.71 -344 451,57 -355 194.80
Безплатен паричен поток 4757 446.60 -1 193 756.45 554 441.14 1 154 408.30 2 748 966.06 1 493 387.54
Отстъпка1,% годишно 0% 10% 14% 18% 18%
Фактор на дисконтиране 1.00 0.91 0.80 0.68 0.58
Намален паричен поток, хиляди рубли. -1 193 756.45 505 800.56 920 716.39 1 864 793.91 861 395.94
Нетна настояща стойност, хил. Рубли. -1 193 756.45 -687 955.89 232 760.50 2 097 554.41 2 958 950.36
Нетна настояща стойност на проекта (NPV проект), хил. Рубли. 3 407 553
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRRproject),% годишно 16,08%
Период на откупуване с отстъпка (DPBPproject), години 2.00
Рентабилност на проекта 23.65

Таблица 37

Индикатори за изпълнение на проекта (вариант V)

статия ОБЩО
Оперативен паричен поток, хиляди рубли. 13 514 379.97 1 574 671.48 2 642 777.37 4286 361.48 3 138 836.02 1 871 733.61
Инвестиционен паричен поток, хиляди рубли. -9382 032.77 -2912 075.95 -2 298 158.25 -3 259 225.36 485 487.62 -427 085.59
Безплатен паричен поток 4 132 347.20 -1 337 404.46 344 619.12 1 027 136.13 2 653 348.40 1 444 648.02
Отстъпка1,% годишно 0% 10% 14% 18% 18%
Фактор на дисконтиране 1.00 0.91 0.80 0.68 0.58
Намален паричен поток, хиляди рубли. -1 337 404.46 314 386.02 819 208.48 1 799 930.53 833 282.66
Нетна настояща стойност, хил. Рубли. -1 337 404.46 -1 023 018.45 -203 809,97 1 596 120.56 2 429 403.22
Нетна настояща стойност на проекта (NPV проект), хил. Рубли. 1 461 291
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRRproject),% годишно 12,97%
Период на откупуване с отстъпка (DPBPproject), години 3.00
Рентабилност на проекта 14.89

Ефективността на проекта за инвеститора ще зависи до голяма степен от опцията за изпълнение на проекта. Най-малко ефективен за инвеститора ще бъде реализацията на проекта в съответствие с първия вариант. Четвъртият вариант е най-ефективен от гледна точка на интересите на инвеститора. От гледна точка на изчислената изисквана доходност (13%), "вариант V" ще бъде приемлив за инвеститора.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (26.877 сек.)