Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Счетоводно отчитане на операциите по текущата сметка

Прочетете още:
 1. C_EOBASE (Б. Мостри на молби за хомеоперации)
 2. EOPSPMIR (B. Огледало на търговските сделки)
 3. ИЗЛОЖЕНИЯ (Б. История на бъдещите периоди)
 4. III. Провеждане на операции
 5. INSPEC (Б. Инвентарна карта - История на операциите)
 6. ИНСПЕКЦИЯ (B.Бележка на картовата карта - История на данъчните сделки)
 7. MBPSPEC (B. Kartojka IBE - История на операциите за IBE)
 8. M_EOBASE (Б. Проби на хооперациите - заглавия)
 9. M_EOSPEC (Б. Мостри на търговски сделки - публикации (спецификации))
 10. TJOURNAL (L. Journal of Commodity Operations)
 11. АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА
 12. Анализ на активните банкови операции

Провеждането на операции по разплащателни сметки се урежда с Инструкция "Относно процедурата за откриване, използване и приключване на сметки в национална и чуждестранна валута", одобрена с Решение на Управителния съвет на НБУ от 12 ноември 2003 г., № 492 с последващи изменения и допълнения.

За да открие текуща сметка, предприятието трябва да предостави следните документи на институцията на банката:

Заявление за откриване на сметка на стандартен формуляр

Копие от удостоверението за държавна регистрация в органа, упълномощен да извърши такава регистрация

Копие от документа за регистрация в данъчната администрация

Копие от документа за регистрация към органите на пенсионния фонд

Копие от Устава

Карти с образци на подписи на главата и главния счетоводител и отпечатък на печата (2 копия), нотариално заверени

Получаване, издаване, безналични преводи, които банката извършва по документите за плащане по сетълмент. Формите им са разработени и одобрени от НБУ. Тези документи трябва да съдържат информация за компанията (име, номер на текуща сметка, идентификационен номер на компанията, код на OKPO, подписи на управители на заеми). Най-често срещаните от тях са: заявление за паричен превод; касова бележка; проверка на сетълмента; платежни нареждания; заявки за плащане - инструкции.

Заявлението за прехвърляне на парични средства се използва при депозиране на пари в банката за кредитиране по разплащателната сметка на предприятието. Състои се от 2 части: 1 - самото заявление (остава в банката), 2 - разписката (прехвърлена на лицето, което прави парите) е потвърждение за прехвърлянето на сумата, внесена в неговата сметка.

Чекова чек е нареждане към банката да издава от текущата сметка сумата на парите в чека.

Проверки за сетълмент се използват при прехвърляне на средства от текущата сметка на предприятието към сметката на бенефициента. Те имат различна форма (в сравнение с паричните чекове).

Платежни нареждания - нареждане до банката да прехвърли от сметката на бенефициента съответните средства към сметката на бенефициента.

Изискванията за плащане - инструкциите се използват само при изчисления между предприятия за инвентар, работа, услуги.

За всички промени в средствата по текущата сметка банката уведомява своя клиент за ежедневни отчети. Банковото извлечение - аналитичният счетоводен регистър, служи за оправдаване на сметките по текущата сметка. Тя уточнява:паричен баланс в началото на деня;

всички постъпления и всички отписвания на средства;

баланс на средствата в края на деня.

Банковото извлечение, получено от банката, се проверява и обработва:

- всички първични документи са избрани;

- вписват се съответните сметки;

- всички документи, приложени към изявлението, се анулират с печат "POGASHENO".

Съответните документи са приложени към извлечението , въз основа на което са заверени или отписани пари. Банковото извлечение всъщност е второто копие на личната сметка на компанията. В хода на огледалното отразяване, счетоводителят записва всички суми, отразени от банката върху кредита в дебита на текущата сметка, и тези, които банката отразява в дебита - той пише за кредита на текущата сметка. В сметкоплана за синтетичния отчет за операциите по текущата сметка е разработен активният основен профил 31 "Разплащателна сметка", който има следните подсметки:

311 Разплащателни сметки в национална валута

312 Разплащателни сметки в чуждестранна валута

313 Други банкови сметки в национална валута

314 Други банкови сметки в чуждестранна валута

В условията на счетоводната форма на списанието, регистърът на синтетичното счетоводство е вестник 1 на раздел 3 за кредит по сметка 31 и извлечение 1.2. раздел 4 за дебит на сметката 31. Тези регистри се извършват по позиционен начин.


1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)