Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Еквивалентна доза за годината (mSv)

Прочетете още:
  1. Местно съпротивление в режима на ламинарен поток. Еквивалентна дължина.
  2. Еквивалентният целеви модел е централното радиационно поле
  3. Експозиция и еквивалентни дози.

В обектива на окото
В кожата
В ръцете и краката

Граничните стойности на дозата, както и всички други допустими нива на експозиция на персонала от група Б, са ¼ от стойностите за персонала от група А.

Ефективната доза за персонала не бива да надхвърля 1000 mSv за периода на трудова дейност (50 години) и 70 mSv за населението за периода на живот (70 години).

Облъчването с ефективна доза над 200 mSv през годината се счита за потенциално опасно.

Ефективната доза на облъчване с естествени източници на радиация не трябва да надвишава 5 mSv на година. В случай на медицински рентгенови изследвания, ефективната доза не трябва да надвишава 1 mSv.

Всички работи с източници на йонизиращи лъчения санитарни правила SP 2.6.1.758-99 са разделени на два вида: със затворени и отворени източници на радиация (радиоактивни вещества).

Основни принципи за осигуряване на радиационна безопасност при използване на затворени източници:

- защита от количеството, т.е. намаляване на мощността на източника;

- време - намаляване на времето, прекарано в работата с източници;

- разстояние - увеличение от източника;

- екрани - при смяна на различни материали: контейнери, оборудване, работни помещения с подвижни екрани и с индивидуална защитна екипировка: екрани от плексиглас, оловни ръкавици и др.

Помещенията, в които се извършва работа на стандартни инсталации с затворени източници на радиация, трябва да бъдат оборудвани със системи за блокиране и сигнализиране за положението на източника.

Защитата от открити източници на йонизиращо лъчение осигурява както защита от външно излагане, така и защита на персонала от вътрешна експозиция, свързана с проникването на радиоактивни вещества в тялото.

Всички видове работа с отворени източници на радиация са разделени на три класа, в зависимост от групата на радиационния риск на радионуклида и неговата дейност на работното място.

Методите за защита на персонала при работа с отворени източници са както следва:

1) херметично запечатване на оборудване;

2) използване на принципите на защита, използвани при работа с затворени източници.

Задачите за наблюдение на радиационната обстановка зависят от характера на извършената работа:

- Нива на радиоактивно замърсяване на работните повърхности, оборудване, превозни средства, лични предпазни средства, персонал на кожата и облеклото;- изпускане на радиоактивни вещества;

- нива на радиоактивно замърсяване на обектите на околната среда.

За измерване на йонизиращото лъчение се използват радиометри, дозиметри, спектрометри.

Най-честите са методите на йонизация за записване, сцинтилация, фотографски и калориметрични методи.

Полупроводникови, както и фото- и термолуминисцентни детектори на йонизиращи лъчения са широко използвани.


1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.022 сек.)