Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Цел и цели на финансовия анализ. целта и целите на финансовия анализ

Прочетете още:
 1. FAST (техника за бързо анализиране на решения)
 2. I Психологически принципи, задачи и функции на социалната работа
 3. I. 1.1. Пример за разработване на модела на задачата за технически контрол
 4. I. 1.2. Обща формулировка на проблема с линейното програмиране
 5. I. 2.1. Графичен метод за решаване на проблема с LP
 6. I. ГИМНАСТИКА, ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 7. I. Два подхода в психологията - две схеми на анализ
 8. I. ЦЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
 9. I. Значимост и задачи на счетоводството. Основните документи от продажбата на продукти, произведения, услуги.
 10. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 11. I. Цел и цели на дисциплината
 12. I.5.3. Подготовка на данни за проблема с линейното програмиране

съдържание

ТЕМА 1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ В ДЕЙНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ................................................. ...................................... 5

цел и цели на финансовия анализ ............................................. ........ 5

Място и роля на финансовия анализ в системата за управление

организация ................................................. ............................................ 7

Предмет на финансов анализ ............................................... ........... 10

Информационна подкрепа за финансовия анализ .................. 12

видове финансови анализи ............................................... .................... 15

Принципи за организиране на финансов анализ ................................. 20

видове показатели, използвани във финансовия анализ ................ 22

Методология на финансовия анализ ............................................... ..... 24

ТЕМА 2. АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ СОБСТВЕНОСТ

ОРГАНИЗАЦИИ ................................................. .................................... 29

Анализ на вертикалния и хоризонталния баланс. сграда

аналитичен баланс ................................................ ....................... 30

Анализ на структурата и динамиката на активите ............................................. . 37

Анализ на структурата и динамиката на пасивите .................................... 43

ТЕМА 3. Анализ на ликвидността и

ДОПУСТИМОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА .................................. 52

Анализ на ликвидността на баланса ............................................... .......... 52

Коефициентен анализ на ликвидността и платежоспособността ...... 54

ТЕМА 4. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ

ОРГАНИЗАЦИИ ................................................. .................................... 60

Анализ на коефициента на структурата на капитала на организацията ............ 60

Изчерпателен анализ на материалната сигурност на организацията

оборотен капитал ................................................ ......................... 65

Степен на финансова стабилност ..................................... 72

ТЕМА 5. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ................................................ ... 77АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Анализ на доходността ............................................... ............ 80

Лост за управление. Ефектът на лоста за управление ............... 97

Анализ на доходите от дивиденти ............................................... ............ 103

Анализ на стопанската дейност на организацията ........................................ 106

Анализ на показателите за рентабилност ............................................... ... 109

Финансовият лост. Ефект от финансовия ливъридж

ТЕМА 6. АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ... 147

Анализ на паричните потоци по директен метод ......................................... 152

Анализ на паричните потоци по индиректен метод ............... 158

Анализ на текущия паричен поток .............................................. 160

Анализ на салдото на паричните потоци ............... 162

Прогнозни парични потоци ................................................ 163


ТЕМА 7. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА НА БАНКРУПЦИЯТА
ОРГАНИЗАЦИИ ................................................. 165

Системи за неформализирани критерии за оценка на фалита ... 167

Определяне на незадоволителната структура на салдото ... 174

Анализ на признаците на фиктивен или преднамерен фалит ... 177 Анализ на несъстоятелността на асоциацията с

държавния дълг към него ......................................... 180

Анализ на финансовото състояние на организацията съгласно методологията на ФССР на Руската федерация 182
СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА ЛИТЕРАТУРА .......................................... 191


Тема 1. Финансов анализ на организацията

Целта и целите на финансовия анализ

Финансовият анализ е метод на научно изследване, използван за обработка на информация за финансовата дейност на даден икономически субект (организация).

‡ Зареждане ...

Целта на финансовия анализ е оценката на финансовите параметри на дейностите на организацията.

Резултатите от финансовия анализ дават необходимата информация за състоянието на обекта на анализ и служат като основа за вземане на подходящи управленски решения.

Целите на финансовия анализ са:

• Определяне на текущото финансово състояние на организацията;

• идентифициране и оценка на промените във финансовото състояние в контекста на пространството и времето;

• идентифициране и оценка на основните фактори, причиняващи промени във финансовото състояние;

• изграждане на прогноза за промените във финансовото състояние на организацията в бъдеще.

Предметът на финансовия анализ е връзката между отделни отдели на организацията в областта на финансовото управление, както и финансовите връзки на организацията с външните контрагенти.

Предмет на финансовия анализ са финансовите и икономическите дейности на организацията, по-специално процесите, свързани с промяната:

• ресурсната база на организацията (собствен и привлечен капитал);

• активи на организацията (текущи и нетекущи);

• приходи и разходи на организацията;

• паричните потоци на организацията и др.

Основните насоки на финансовия анализ:

1. Анализ на собствения потенциал

• Общи характеристики на финансовата и икономическа дейност на организацията (вертикален и хоризонтален анализ на баланса, изграждане на аналитичен баланс);

• анализ на структурата и динамиката на активите;

• анализ на структурата и динамиката на пасивите.

2. Анализ на финансовия потенциал

• анализ на ликвидността и платежоспособността на организацията;

• Анализ на финансовата стабилност.

3. Анализ на финансовите резултати

• анализ на структурата и динамиката на приходите и разходите на организацията;

• анализ на нивото и динамиката на финансовите резултати;

• анализ на показателите за стопанска дейност;

• анализ на показателите за рентабилност.

4. Анализ на паричните потоци

5. Цялостна оценка на дейностите на организацията

6. Анализ на вероятността от фалит

Резултатите от анализа са формализирани под формата на аналитична бележка, която като правило включва следните главни раздели:

• Общите характеристики на организацията и икономическата среда, в която тя функционира.

• Финансови показатели, коефициенти и друга аналитична информация.

• Качествени и количествени характеристики на ключовите фактори, които оказват най-голямо влияние върху финансовото състояние на организацията.

• Заключения от анализа и прогнозата за промените във финансовото състояние.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.052 сек.)