Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Целта на изучаване на дисциплината и изискванията за нивото на нейното развитие

Прочетете още:
 1. I. Общи изисквания за безопасност.
 2. I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА
 3. I. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА на дисциплината
 4. I. Цел и цели на дисциплината
 5. II Място на дисциплина в структурата на ООП
 6. II. Общи изисквания
 7. II. Изисквания за безопасност преди да започнете
 8. II. Изисквания за проектиране на тестовата работа
 9. II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УЧЕБНАТА РАБОТА
 10. II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УЧЕБНАТА РАБОТА
 11. II. ОБРАЗОВАТЕЛНА И МЕТОДИЧНА КАРТА НА ДИСЦИПЛИНАТА
 12. II. ЦЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВОТО ПРАВО НА ДИСЦИПЛИНАТА

ФЕДЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Федерална държавна образователна институция за висше професионално образование

«УРАЛНА АКАДЕМИЯ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА»

Институт Челябинск (клон)

ОБРАЗОВАТЕЛНО-МЕТОДИЧЕН КОМПЛЕКС

ФИНАНСОВО ПРАВО

За специалност 030501.65 - Право

Съставител: Sabitova E.Yu.,

СТАНИСАВЛЕВИЧ. JURID. науките,

Доцент на публично-

правни дисциплини

Челябинск


Финансово право: Образователно-методичен комплекс / Comp: E.Yu. Sabitova. - Челябинск: Институт Челябинск (филиал) на Федералната държавна образователна институция за висше професионално образование, Уралски държавен университет, 2010 г.

Образователно-методическият комплекс е предназначен за редовни и кореспондентски студенти по специалността 030501.65 "Правораздаване"

Образователно-методическият комплекс беше обсъден и одобрен на заседанието на Държавния и юридическия факултет на Института Челсибинск (филиал) на Федералната държавна образователна институция за висше професионално образование на Урал (Протокол № 5 от 22 януари 2010 г.).

© Sabitova E.Yu., comp., 2010

© Институтът Челябинск

(клон) на Уралския държавен университет, 2010 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

S.
Раздел 1. Работна програма на дисциплината "Финансово право" ......
1.1. Изискванията на държавната образователна институция за висше професионално образование за дисциплина ............................................... 1.2. Цел на изучаването на дисциплината ..........................................
Раздел 2. Съдържание на дисциплината "Финансово право" ..................
2.1. Структурата на академичната дисциплина ... 2.2. Тематични планове за изучаване на дисциплината ..................... ... 2.3. Учебният план на дисциплината .................................... ... 2.4. Списък на препоръчителната литература .................................. 2.5. Планове за семинари и семинари ..................... ..
Раздел 3. Задачи за самостоятелна работа на студентите ................
3.1. Въпроси за самооценка по теми .............................. ... 3.2. Списък на въпросите за подготовка на изпита .................. ... 3.3. Тестове за самооценка на знания .................................... ... 3.4. Примерни теми на курсовете и финалната квалификация ............................................................. 3.5. Кратък речник на термините, използвани във финансовата и юридическата литература .................................................................. ..
Раздел 4. Методически препоръки за учителя ............ ...
Раздел 5. Методологични препоръки за ученици .....................
Списък на използваната литература .......................................... ...
Раздел 1. Работна програма за дисциплина

"Финансово право"

Извадка от държавния образователен стандарт

Концепцията за финансиране и финансова дейност; финансова система; концепция за финансовото право; източници на финансово право; финансов контрол; бюджетна система; бюджетно право; концепция за данък; данъчно право; държавен кредит; банковата система; банково право; инвестиционно право; застрахователно право; валутно регулиране; правно регулиране на паричното обращение; непарични селища.

Целта на изучаване на дисциплината и изискванията за нивото на нейното развитие

Образователен и методически комплекс (по-нататъшна СУК) на курса "Финансово право" е нормативен документ, определящ съдържанието, обхвата, структурата и процедурата за обучение на студентите за редовни и кореспондентски курсове на Икономическия факултет и на Закона за инструкциите на академичната дисциплина, образователен стандарт за висше професионално образование по специалност 030501.65 "Право" от 27 март 2000 г., № 260.

CMB взема предвид съвременните проблеми на федералното и регионалното финансово законодателство. Те включват фокуса върху прехода към пазарни отношения, промените в руската държава като федерация, конституционните гаранции за развитието на местното самоуправление, принципа на разделение на властите в организацията на функционирането на публичните власти, конституционната консолидация на всеобщо признатите принципи и норми на международното право и международните договори като неразделна част от правната система на Руската федерация федерация. Знанията в тази област са необходими както за разрешаване на проблемите за защита на правата и законните интереси на гражданите, така и за постигане на национални цели за укрепване на икономиката на страната като цяло и нейните региони.

‡ Зареждане ...

Предметът на изследването на академичната дисциплина е финансовото право като клон на закона, който регламентира обществените отношения, които възникват в процеса на формиране, разпространение и използване на държавни и местни правителствени фондове, за да изпълняват своите функции.

Целта на обучението по дисциплината е да се усвоят знанията на студентите в областта на финансовото право, основните му институции, обучителната методология и методите за работа с бюджета, данъчното, застрахователното, кредитното, валутно и друго законодателство, развиване на умения за самостоятелно тълкуване и прилагане на финансовото право, нови правни актове с помощта на решаването на практически проблеми.

Подготовката на студентите в дисциплината "Финансово право" се базира на придобитите от тях знания в процеса на обучение в следните основни професионални дисциплини и специалности:

Теории на държавността и правото : концептуалният и категоричен апарат на тази дисциплина; еволюцията и корелацията на съвременните държавни и правни системи; форма на закона; норми на правото; нейната система и структура; правни отношения; законотворчеството, прилагането на правни норми и тълкуването на правните норми; законосъобразно поведение, нарушение и правна отговорност; взаимодействието на правото и личността.

Историята на родната държава и закон : върху проблемите на възникването на държавата и правото сред народите на Русия; държавата и правото на Русия в периода на формиране и развитие на капитализма; възникването и основните етапи на развитието на съветската държава и закон; за състоянието и закона на Руската федерация.

Конституционно право : относно конституционните основи на социалната и държавната система; основите на конституционната система на Руската федерация; основите на правния статут на гражданите; конституционния статут на лице и гражданин на Руската федерация; конституционните права, свободи и задължения на руските граждани, тяхното прилагане и защита; държавната структура на Руската федерация; съдебната власт; конституционните принципи на дейността на Прокуратурата на Руската федерация и Конституционния съд на Руската федерация; местното управление и самоуправлението.

Правоприлагащи органи : относно законодателството и други правни актове относно правоприлагащите органи, съдебната власт и изпълнителните му органи.

Гражданско право : относно гражданското право в системата на правото; предмет на регулиране на гражданското право; относно гражданския закон за регулиране на връзките с обществеността; концепцията, съдържанието и видовете гражданскоправни отношения; граждани, юридически лица, държавни и общински субекти като субекти на гражданскоправни взаимоотношения и техните основни видове; относно понятието и видовете правни факти в гражданското право; сделки и условия за тяхната валидност; за концепцията, начините и границите на гражданските права; правото на закрила; гражданската отговорност, нейните условия и размер; относно сроковете на гражданското право; собственост и правни форми; концепция и обекти на собственост; концепцията и съдържанието на други (ограничени) права на собственост; върху наследяването на имуществото на гражданите и гражданска защита на правата на собственост; Гражданско регулиране на отношенията в сферата на интелектуалната дейност.

Общински закон : за местното самоуправление и неговата система; материалните и финансовите основи на местното самоуправление; правомощия на местното самоуправление; за реда на дейност на органите на местното самоуправление; гаранции и защита на правата на местното самоуправление.

Екологично и поземлено право : относно формирането и основните етапи на развитието на законодателството в областта на околната среда; собствеността върху природните ресурси и правните форми на тяхното използване; относно правния режим на някои видове природни ресурси; относно поземлените отношения, правата на собственост и други права на собственост върху земя; правни форми на използване на земята; правния режим на определени видове земи.

Административно право : относно административното право в системата на правото; концепция, предмет и метод на административното право; корелация на административното право с гражданското и финансовото право; система на административно право; административни и правни норми; административни правоотношения; източници на административно право; отговорността по административното право.

Наказателно право : относно концепцията, задачите и системата на наказателното право; принципи на наказателното право; относно наказателното право; концепцията за престъпление; състава на престъплението, наказателната отговорност и основанията за това; за обекта на престъплението и за обективната страна на престъплението; обект на престъпление и субективна страна на престъплението; относно концепцията и целите на наказанието; система и видове наказания; назначаването на наказание; освобождаване от наказателна отговорност и наказание; относно концепцията и значението на квалификацията на престъпленията.

Международно право : относно понятието за международно право; образуването, общия характер и системата на съвременното международно право; теми на съвременното международно право; основни принципи на съвременното международно право; взаимодействие на международното и вътрешното право; относно правото на международните договори; отговорност в международното право; индивидуално и международно право; по международното икономическо право.

За постигането на тази цел е необходимо да се решат следните задачи :

· Проучване на нормативни и нормативни актове в областта на финансовото право;

· Изследване на доктрините на финансовото право в руското и чуждото право;

· Запознаване студентите със съдържанието на финансовото право като клон на правото, науката и академичната дисциплина;

· Извършване на анализ на съвременната съдебна и правоприлагаща практика за прилагане на нормите за финансово, бюджетно, данъчно, валутно право.

В резултат на изучаване на курса "Финансово право"

1) студентът трябва да има идея: за финансовото право като клон на правото, науката и академичната дисциплина и ролята на финансовото право в системата на правото на Руската федерация;

2) студентът трябва да знае: концепцията за финансова и финансова дейност на държавата; финансовата система на Руската федерация и нейния състав; система и правен статут на органите, извършващи финансови дейности в държавата; концепция за финансовото право; източници на финансово право; правна основа на държавния и общинския финансов контрол; бюджетната система и бюджетното законодателство; данъчна концепция и данъчно законодателство; правно регулиране на публичния кредит (дълг); банковата система и основните принципи на банковото право; инвестиционно право; застрахователно право; валутно регулиране; правна уредба на паричното обращение и непаричните плащания;

3) студентът трябва да може:

· Да прилага и прилага правилата на финансовото право;

· От правна гледна точка е правилно да се квалифицират фактите и обстоятелствата на данъчното, данъчното, застрахователното, валутно и друго право;

· Анализиране на правните въпроси в областта на финансовото право;

· Изготвяне на проекти на нормативни актове, извършване на правна експертиза на нормативни актове;

· Да даде квалифициращи правни становища и консултации по въпроси на финансовото право;

· Установяване на фактите за нарушенията и определяне на мерките за отговорност на извършителите;

· Вземете необходимите мерки за възстановяване на нарушените права.

В съответствие с учебната програма на Държавната администрация на Урал по специалност 030501.65 "Юриспруденция", финансовият закон за редовния курс на обучение се изучава от учениците на 5-ти курс през 9-и семестър; студенти от отдел "Кореспонденция" въз основа на общо средно образование на 5-ти курс през 10-ия семестър; студенти от кореспондентския отдел въз основа на средното професионално образование на 4-та година на 7-ми семестър; студенти от кореспондентския отдел въз основа на висше професионално образование на 3-ти курс през 6-то полугодие.

Раздел 2. Съдържание на дисциплината "Финансово право"


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.084 сек.)