Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Права и задължения на членовете

Прочетете още:
 1. СИСТЕМА, ИЗТОЧНИЦИ, ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ НА РИМСКОТО ПРАВО
 2. I. Теорията на природното право
 3. I.2. Системата на римското право
 4. I.3. Основните етапи на историческото развитие на римското право
 5. I.4. Източници на римското право
 6. II. Историческо училище по право
 7. II.3. Законът като категория на публичното право
 8. II.6. Публичноправни корпорации (юридически лица)
 9. III. ПРАВА НА СТРАНИТЕ
 10. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛУБА
 11. VII.4. Права на нещата на други хора
 12. VIII, точка 1. Общи понятия на закона за задълженията

Съгласно устава на ИБП членовете на ИПБ, независимо от вида на членството, имат право :

1) да участва в управлението на дейността на ИПП и неговите структурни звена, а асоциираните, корпоративните и асоциативните членове - с право на консултативен вот;

2) да прави предложения за усъвършенстване на законодателството и нормативната уредба в областта на счетоводството, одита, данъчното облагане и други въпроси, свързани с дейността на членовете на МЗ;

3) участва в разработването на документи, които определят основните дейности на ИБП;

4) да участват при преференциални условия в събития, провеждани от ИПП, по-специално в конкурси, семинари, конференции, симпозиуми, конгреси и др .;

5) пряко се свързва с ИПП за съдействие и помощ, за да защити професионалните интереси;

6) да ползват консултативни, информационни и други услуги на ИПП на преференциална основа;

7) правят коментари и предложения за подобряване на работата на ИПП и неговите органи;

8) да се ползва с пълната подкрепа на ИПП при разглеждането на въпроси, засягащи интересите на членовете на ПИ, в органите на държавната власт и администрация;

9) получават информация за дейността на ИБП;

10) да използват символите на ИПБ при условия и по начин, определен от Президентския съвет на ИПП и в съответствие с действащото законодателство;

11) да използва като приоритет организационна и методическа помощ при обучението и преквалификацията на персонала на професионалните счетоводители;

12) публикува в публикациите на IPT произведения, извършени от името на ИПП или одобрени от Президентския съвет;

13) кандидатстват за помощ и получават препоръките на ИПП за заетост;

14) по всяко време да се оттегли от членството на IBA по начин и в сроковете, определени в Хартата и тези Правила;

15) Членовете на ИПП могат да имат други права, предвидени в Хартата и в действащото законодателство.

В допълнение към правата, предвидени в точка 4.1, валидни членове имат право да избират и да бъдат избирани в управителните органи на ИБП.

Членовете на ИПБ доброволно поемат следните задължения:

1) спазват разпоредбите на Хартата на IBA, Кодекса за професионална етика;

2) да изпълнява правилно задълженията, поети във връзка с ИБП;

3) да допринася по всякакъв възможен начин за разрешаването на задачите, пред които е изправен ИПП;4) изпълнява решенията на управителните органи;

5) активно участва в работата на ИБП за разработване и подобряване на счетоводния, икономическия анализ и одита;

6) ежегодно да подобрява професионалната квалификация в съответствие с процедурата и условията, определени в Правилника за професионалното развитие на професионалните счетоводители;

7) навременно заплащане на членски внос;

8) съответстват на интересите на ИПП;

9) не разкриват поверителна информация за дейността на ИБП;

10) ако член, по силата на неговия статут, е нанесъл морална или материална вреда на организацията, използвайки правата на членовете на ИПП, той е длъжен да възстанови изцяло загубите по предвидения от закона начин.

В случай на прекратяване на членството в IBP, членът на IBU трябва да върне членската карта на IBP, за да спре да използва символите на IPI, ако разрешението за ползването му е получено въз основа на статута му на член на ИБП.

Тестови въпроси

1. Кога е приета счетоводна концепция в Русия?

2. Да се ​​изброят основните счетоводни разпоредби в съответствие с концепцията.

3. Посочете основните точки от целта на счетоводството.

4. Разкажете ни за основите на счетоводството.

5. Какви видове информация се формират в счетоводството?

6. Напишете изискванията за информация в счетоводството.

7. Да се ​​изброят елементите на състава на счетоводната информация.

8. Какви са критериите за признаване на основните обекти на счетоводството.

9. Видове оценяване на счетоводни обекти.

10. Какво включва програмата за реформа на счетоводството в Русия?

11. Ролята на счетоводителя в пазарната икономика.

12. Квалификационни изисквания за професионалните счетоводители.

13. Какво включва етичния кодекс на професионалните счетоводители?

14. Институт за професионални счетоводители на Русия и нейната структура.

15. Каква е концепцията за развитие на счетоводството до 2010 г.?

‡ Зареждане ...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Когато използвате този материал, свържете се с bseen2.biz (0.017 сек.)