Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Раздел IV от баланса

Прочетете още:
 1. Балансът е активен
 2. Балансът е активен
 3. АЛГОРИТМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪРХУ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТЕРМИЧНО БАЛАНС
 4. Анализ на баланса
 5. АНАЛИЗ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС.
 6. Анализ на връзката между актива и пасива на баланса
 7. Анализ на дейността (въз основа на баланса и отчета за доходите)
 8. Анализ на състава и структурата на балансовите активи.
 9. Анализ на промените в състава и структурата на активите на баланса
 10. Анализ на промените в състава и структурата на активите на баланса на предприятието
 11. Анализ на баланса на ликвидността
 12. Анализ на баланса на ликвидността

Този ред показва информация за дългосрочните заеми и заеми, привлечени от организацията (чийто матуритет надвишава 12 месеца към датата на баланса).

Дългът по дългосрочните заеми и заеми (без лихви и безлихвени) се отразява в сметка 67 "Сетълмент по дългосрочни заеми и заеми"

┌──────────────────────────────┐ ┌───────────────── ─────────────────────┐

│ Линия 1410 "Заети средства" │ │ Кредитно салдо по сметка 67 отчасти │

│razd. IV Счетоводни │ │ просрочия, чийто падеж

Баланс │ = │ към отчетната дата повече от 12 месеца (по │

│ │ │ главния размер на задължението и / или │

│ │ │ за лихви) │

└──────────────────────────────┘ └───────────────── ─────────────────────┘

Индикатори за сметка 67 (задължения за погасяване на главницата и плащане на лихви с падеж повече от 12 месеца след датата на отчета).

търкайте.

индикатор Към датата на баланса
1. С кредитна сметка 67 5942250

Балансови показатели за 2009 г. и за 2010 г.

хиляди рубли.

Колона 4 "Секция 510" Кредити и кредити "в края на отчетния период". IV от баланса за 2009 г.
Колона 4 "Секция 510" Кредити и кредити "в края на отчетния период". IV от баланса за 2010 г.Стойността на дългосрочните кредити и кредити е:

към датата на отчета - 5942 хил. рубли;

към 31 декември 2010 г. - 8 341 хил. рубли;

към 31 декември 2009 г. - 6 320 000 рубли.

Балансът ще изглежда така.

┌───────┬─────────────────────────────────┬────┬── ──────┬───────────┬───────────┐

│ Колан- │ Наименование на индикатора │ Код│ На 30 │ На 31 │ На 31 │

Становища │ │ │ септември │ декември │ декември │

│ │ │ │ 2011 │ 2010 │ 2009 │

├───────┼─────────────────────────────────┼────┼── ──────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

‡ Зареждане ...

├───────┼─────────────────────────────────┼────┼── ──────┼───────────┼───────────┤

│ │ IV. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ │ │ │ │ │

│ │Изисквани средства │1410│ 5942 │ 8341 │ 6320 │

└───────┴─────────────────────────────────┴────┴── ──────┴───────────┴───────────┘

Ред 1420 "Отсрочени данъчни пасиви"

Тази линия отразява информацията за отсрочените данъчни пасиви, признати в счетоводната документация в съответствие с изискванията на PBU 18/02.

Отсрочените данъчни пасиви представляват частта от отсрочения данък върху дохода, която би трябвало да доведе до увеличаване на данъка върху дохода, платим за бюджета през следващия отчетен период или в следващите отчетни периоди (параграф 15 PBU 18/02).

Отсрочените данъчни пасиви се отразяват в счетоводната документация за сметка на сметка 77 "Отсрочени данъчни пасиви". Сумите, които са отсрочени или изцяло издължени в текущия отчетен период Отсрочени данъчни пасиви са отразени в счетоводната документация за дебита на сметката 77.

Вариант 1. Ако организацията на размера на отсрочените данъчни активи и отсрочените данъчни пасиви отразява изцяло, тогава:

┌──────────────────────────────────────────┐ ┌───── ───────────────┐

│ Линия 1420 "Отсрочен данък │ = │ Кредитен баланс за

Счетоводен счетоводен баланс │ за 77 │

└──────────────────────────────────────────┘ └───── ───────────────┘

Вариант 2. Ако организацията на сумата на отсрочените данъчни активи и отсрочените данъчни пасиви отразява намаление, тогава:

- в случай, че счетоводен баланс 77 е по-голям от балансовия баланс 09:

┌────────────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌──── ────────────┐

│ Линия 1420 "Отложено" │ │ Кредитно салдо │ Дебитно салдо

"Данъчни задължения" │ = │ по сметка 77 │ - │ за сметка 09 │

│ Балансов отчет │ │ │ │ │

└────────────────────────┘ └─────────────────┘ └──── ────────────┘

- в случай, когато счетоводен баланс 77 е по-малък от балансовия баланс 09:

┌───────────────────────────────────────────────── ──────┐ ┌───────┐

│ Линия 1420 "Отсрочени данъчни пасиви" │ = │ - │

│ Балансов отчет │ │ │

└───────────────────────────────────────────────── ──────┘ └───────┘

Индикатори за счетоводни отчети 09 и 77.

търкайте.

Към датата на баланса
1. В дебит на сметка 09 66 000
2. В кредита на сметка 77 396 000

Балансови показатели за 2009 г. и за 2010 г.

1. Организацията отчита в баланса сумата на отсрочените данъчни активи и отсрочените данъчни пасиви.

хиляди рубли.

индикатор Баланс за 2010 г. Баланс за 2009 г
Колона 4 "В края на отчетния период" в ред 515 "Отсрочени данъчни пасиви"

2. Организацията отразява размера на отсрочените данъчни активи и отсрочените данъчни пасиви в баланса.

хиляди рубли.

индикатор Баланс за 2010 г. Баланс за 2009 г
Колона 4 "В края на отчетния период" в ред 515 "Отсрочени данъчни пасиви" -

1. Организацията отразява в баланса размера на отсрочените данъчни активи (т.е. не изключва салдата по сметки 09 и 77).

Сумата на отсрочените данъчни пасиви към отчетната дата е 396 000 рубли.

Балансът ще изглежда така.


Нека обясним neniya Име на индикатора код Към 30 септември 2011 г. Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.
Отсрочени данъчни пасиви

2. Организацията отразява в баланса минималната сума на отсрочените данъчни активи и пасиви по отсрочени данъци.

Салдото на отсрочени данъчни активи и пасиви по отсрочени данъци към датата на баланса е -330 000 рубли. (66 000 рубли - 396 000 рубли).

Тъй като размерът на отсрочените данъчни задължения надхвърля размера на отсрочените данъчни активи, в колона 4 в реда "Отсрочени данъчни пасиви" се посочва размерът на излишъка - 330 хил. Рубли.

Балансът на баланса 2 ще изглежда така.

Нека обясним neniya Име на индикатора код Към 30 септември 2011 г. Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.
Отсрочени данъчни пасиви -


Линия 1430 "Провизии за условни задължения"

Когато този ред на баланса е попълнен, данните за кредитното салдо към датата на отчета по сметка 96 се използват в частта от очакваните пасиви, чийто очакван падеж надвишава 12 месеца след датата на баланса.

┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────── ───────────────┐

│ Линия 1430 "Резерви за │ │ Кредитно салдо по сметка 96 в част │

"Условни задължения" │ = │ задължения за оценка с период │

│Отчетен баланс │ │Използване повече от 12 месеца след │

│ │ │ Дати │

└─────────────────────────┘ └────────────────────── ───────────────┘

Индикатори за сметката 96.

търкайте.

индикатор Към датата на баланса
Кредитният баланс по аналитичната сметка към сметка 96, който отчита прогнозираното задължение за гаранционно обслужване с падеж повече от 12 месеца след датата на отчета 1 600 000

индикатор Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.
Кредитното салдо по аналитичната сметка към сметка 96, която отчита провизията за условно задължение за гаранционно обслужване след 12 месеца от датата на отчета 800 000 800 000

В разглеждания пример няма корекция на данните за отчитането за 2010 г., тъй като последиците от промените в счетоводните политики, причинени от промените в счетоводното законодателство, не могат да окажат значително влияние върху финансовото състояние на организацията, нейното финансово представяне и / или паричните потоци.

Индикаторите за линия 1430 "Провизии за условни задължения" са, както следва:

към датата на отчета - 1600 хил. рубли;

към 31 декември 2010 г. - 800 хил. рубли;

към 31 декември 2009 г. - 800 хил. рубли.

Балансът ще изглежда така.


Нека обясним neniya Име на индикатора код Към 30 септември 2011 г. Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.
Провизии за условни задължения


Ред 1450 "Други задължения"


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.092 сек.)