Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Пример за изготвяне на консолидирания баланс по МСФО

Прочетете още:
 1. I. 1.1. Пример за разработване на модела на задачата за технически контрол
 2. IV. ТИПИЧЕН ПРИМЕР ЗА ПЛАЩАНИЯ.
 3. X. Индикативен списък на въпросите за окончателното сертифициране
 4. Балансът е активен
 5. Балансът е активен
 6. АЛГОРИТМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪРХУ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТЕРМИЧНОТО БАЛАНС
 7. Алгоритъм за формулиране на уравнението на химическата реакция
 8. Анализ на баланса
 9. АНАЛИЗ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС.
 10. Анализ на връзката между актива и пасива на баланса
 11. Анализ на дейността (въз основа на баланса и отчета за доходите)
 12. Анализ на състава и структурата на балансовите активи.

Първоначални данни:

Компанията "А" придоби 60% дял в компанията "Б" за 45 000 рубли.

Салдовете на дружествата към датата на придобиване са представени в таблица 1.

Таблица 1.

Балансите на дружествата към датата на придобиване на акции,

Номер на линия Балансови позиции Компанията-майка "А" Дъщерно дружество "Б"
Парични активи
Дългосрочни инвестиции (инвестиции) в дружество "Б" -
Вземания на дружество "Б" -
Други активи
Общо активи
Сметки, платими на дружество "А" -
Кредитори на трети страни
Общо пасиви
Общи акции
Задържани приходи
Общ капитал
Общо пасиви и собствен капитал

изчисления:

6. Определяне на справедливата стойност на нетните активи на дружество "Б" - това са активи минус задължения (ред 5 - ред 8). Имаме: 85000 - 35000 = 50000 tr.

7. Придобитите лихви са 60% от справедливата стойност на нетните активи, т.е. 0.6 * 50000 = 30000 tr.

8. Малцинствената лихва е равна на разликата между общата сума на нетните активи на дружество "Б" (т. 1 от изчислението - 50 000 т.). И делът в тях, който принадлежи на фирма "А" (точка 2 от изчислението - 30000 т. ) Малцинственият интерес е равен на: 50000 - 30000 = 20000 tr.

9. Тъй като справедливата стойност на придобитата лихва (точка 2 от изчислението) е 30 000 тр. и по-малко от сумата, платена за акциите на фирмата "Б" (45 000 TR са платени), тогава има положителна бизнес репутация в размер на 15 000 TR. (45 000 - 30 000 = 15 000 тр)

10. В активите на вземанията на фирма "А" в размер на 10 000 TR, а в салдото на фирма "Б" - респективно, платими сметки в същата сума. Тези дългове са изключени.

Нека да съставим консолидирания баланс на група "А" на датата на придобиване на дружество "Б".

Корекции на балансовите позиции:

1. Изключваме дела на дружеството майка в капитала на дружество "Б":

- в акционерния капитал от 60% от 30 000 лв. = 18,000 тр .;

- в неразпределената печалба 60% от 20 000 лв. = 12,000 тр .;

- едновременно за сумата от 18000 + 12000 = 30000 TR, изключваме инвестициите на фирма "А" в дъщерното дружество.2. Разликата между размера на инвестицията на дружеството "А" и неговите дялове в капитала "Б" формира репутация в размер на 15 000 лв. (виж клауза 4 от изчислението). Тази сума се изключва и от инвестицията на дружеството майка в дъщерното дружество, след което тези инвестиции се актуализират (45 000 - 30 000 - 15 000 = 0).

3. Отразяваме част от дружеството "А" от капитала "Б" на дружеството в размер на 20 000 лв. - това: 40% от 30000 tr. = 12,000 тр. и 40% от 20 000 тр. = 8000 tr.

4. Ние изключваме дългове между фирми в размер на 10 000 тр.

5. Да направим схема за коригиране на балансовите позиции (Таблица 2).

6. Ще съставим консолидирания баланс (Таблица 3).

Таблица 2.

Схема за корекции на балансовите позиции и др.

Балансови позиции Фирма "А" Фирма "Б" корекции Консолидиран баланс
дебит кредит
Парични активи - -
Инвестиции в дружество Б - - 1) 30000 2) 15000 -
добра воля - - 2) 15000 -
Вземания на дружество "Б" - - 4) 10000 -
Други активи - -
Общо активи - -
Сметки, платими на дружество "А" - 4) 10000 - -
кредитори - -
Общо пасиви - -
Основен капитал 1) 18 000 3) 12 000 -
Задържани приходи 1) 12000 3) 8000 -
Общо капитал на дружество "А" - - - -
Малцинствен интерес - - - 3) 20000
Общ капитал - -
Общо пасиви и собствен капитал - -

Таблица 3.

Консолидиран баланс, т.ч.

предимство сума Пасивното сума
Парични активи кредитори
добра воля Основен капитал
Други активи Задържани приходи
Малцинствен интерес
Общо активи Общо пасиви и собствен капитал

‡ Зареждане ...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.007 сек.)