Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Отчитане на използването на печалбата и неразпределената печалба

Прочетете още:
 1. АН-3 ПЕЧАЛБИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДУК, РАБОТА ИЛИ УСЛУГИ
 2. Анализ на активите на организацията и оценка на ефективността на тяхното използване.
 3. Анализ на влиянието на използването на печалба върху финансовото състояние на предприятието
 4. Анализ на влиянието на факторите върху подобряването на ефективността на използването на дълготрайните активи
 5. Анализ на влиянието на ефективността на използването на материални ресурси върху размера на материалните разходи
 6. Анализ на динамиката на печалбата на организацията преди данъчно облагане и нетна печалба и натрупания финансов резултат за периода
 7. Анализ на рентабилността и ефективността на използването на собствения капитал
 8. Анализ и оценка на въздействието върху използването на производствените ресурси върху обема на продажбите.
 9. Анализ на използването на капитала
 10. Анализ на използването на материални ресурси
 11. Анализ на използването на дълготрайни активи.
 12. Анализ на използването на производствения капацитет

Крайният финансов резултат (нетна печалба или нетна загуба) се състои от финансовия резултат от обичайната дейност; други приходи и разходи; оценени суми от данък общ доход и други задължителни плащания.

За да обобщим информацията за окончателния финансов резултат от дейността на организацията, е предназначена сметка 99 "Печалби и загуби". Дебитът на тази сметка отразява загуби (загуби, разходи) и от заема - доходи. Салдото на дебитния или кредитния оборот за отчетния период показва окончателния финансов резултат от отчетния период. Салдото на дебитната сметка 99 "Печалби и загуби" е загуба, като салдото по кредитната сметка 99 "Печалби и загуби" е печалба.

При определяне на облагаемата печалба трябва да се помни, че съгласно чл. 270 от Данъчния кодекс не включват следните разходи:

 • Под формата на сумите на дивиденти, платени от данъкоплатците, и други размери на разпределени доходи;
 • Санкции, глоби и други санкции, прехвърлени към бюджета (към държавните извънбюджетни фондове);
 • Под формата на размера на данъка върху дохода;
 • Под формата на средства, прехвърлени на синдикални организации;
 • Под формата на суми за материална помощ за работниците;
 • Да плащат за медицинско лечение или почивка;
 • Под формата на премии за пенсии, еднократни обезщетения за пенсионери ветерани;
 • При заплащане на пътуване до работното място и обратно чрез транспортиране на общото ползване;
 • Под формата на материална помощ на работниците и служителите (включително за първоначално плащане за придобиване и / или строителство на жилища), за пълно или частично погасяване на заем, предоставен за придобиване и изграждане на жилища,

В сметка 99 "Печалби и загуби" през отчетната година се отразява следната информация.

Счетоводни записи:

D K
1. резултат от обичайната дейност: Печалба (приход) Загуба 90 \ 9 90 \ 9
2. Счетоводен баланс 91 на други приходи и разходи за отчетния период: Кредитно салдо (приход) Дебитно салдо (разходи) 91 \ 9 91 \ 9
3. Начислени плащания на данък общ доход и плащания за преизчисляване на този данък от действителните печалби, както и размера на дължимите данъчни санкции

например:

За януари оборотът по подсметки възлиза на (т.):

90/1 оборот "Приходи" по заема -1200000;90/2 »Разходи за продажби» оборот на производство -850000;

90/3 оборот "Данък добавена стойност" при дебит от -200 000;

90/1 оборот "Друг доход" по заема -2200;

90/2 "Други разходи" оборот по дебит -1800;

Настройка:

1) затворете подсметките - 90/1, 2, 3, 91/1, 2;

2) определят печалбата преди данъчно облагане;

3) определя облагаемата основа;

4) начисляват данък върху печалбата в размер на 24%;

5) определя нетната печалба (баланс 99).

При изчисляване на данъка върху дохода трябва да се има предвид, че в организацията са направени следните разходи, които съгласно чл. 270 от Данъчния кодекс не се вземат предвид при определяне на данъчната основа:

- прехвърлени на синдикални организации - 1500 рубли;

- плащане на пътуването с обществен транспорт до работното място и обратно - 240 рубли.

Решение :

1. Затворете подсметката в края на месеца.

подсметка 90 \ 1 "Приходи" D90 \ 1 K90 \ 9 - 1200000

подсметка 90 \ 2 "Разходи за продажби" D90 \ 9 K90 \ 2 - 850000

подсметка 90 \ 3 "Данък добавена стойност D90 \ 9 K90 \ 3 - 200,000

подсметка 91 \ 1 "Други приходи" D91 \ 1 K91 \ 9 - 2200

подсметка 91 \ 2 "Други разходи" Д91 \ 9 К91 \ 2 - 1800

подсметка 90 \ 9 "Печалба (загуба) от продажби" D90 \ 9 K99 - 150000

подсметка 91 \ 9 "Баланс на други приходи и разходи" Д91 \ 9 К99 - 400

D 90 \ 9. K D 91. K

Ob.1800 ob.2200
С. 400
О, 1050000 ob.1200000
С. 150,000


2. Определете печалбата на организацията преди данъчно облагане:

D 99. K

Ob.150400
С 150400

3. Определяме данъчната основа:

150400 +240 + 1500 = 152400

4. Определете данъка върху дохода (24%):

152400 * 24: 100 = 36513.60

5. Определете нетната печалба:

D 99. K

4) 365 13.60 1) 150 000
Ob.36513,60 Об.150400 С.113886,40 (нетна печалба)


В края на отчетната година при съставянето на годишния финансов отчет се закрива сметка 99 "Печалба и загуба". Реформата на салдото (отписването на баланса 99 на окончателното осчетоводяване) се отразява от следните публикации:

‡ Зареждане ...
D K
1. за размера на нетната печалба
2. размера на загубата

Изграждането на аналитично счетоводство за сметка 99 "Печалби и загуби" трябва да осигури формирането на данните, необходими за изготвянето на отчета за доходите (формуляр номер 2).

През следващата година, въз основа на решението на компетентния орган (например, общото събрание на акционерите на акционерно дружество или събранието на участниците в дружество с ограничена отговорност), печалбите се разпределят. Това предполага натрупване на дивиденти (приходи) и прехвърляне на средства към резервния капитал на организацията.

Счетоводни записи:

разпределението на печалбите се извършва в акционерното дружество или в събранието на участниците в дружество с ограничена отговорност

D K
1. дивидентите са изчислени за учредителите, участниците, акционерите 75.70, 76 \ 3
2.акумулиране на резервен капитал

След отразяването на тези транзакции балансът 84 показва размера на неразпределената печалба, която остава непроменена до съответното решение на АД или на членовете на LLC.

Отписването на загубата от отчетната година от баланса се отразява както следва.

Счетоводни записи:

D K
1. когато размерът на уставния капитал се довежда до стойността на нетните активи на организацията
2. Резервният капитал има за цел да изплати загубата
3. изплащане на загуби поради специални вноски на основателите

Тестови въпроси:

1. Какъв е доходът на предприятието?

2. Какъв доход не се признава като приход на предприятието?

3. Как се разделят приходите?

4. Какъв е съставът на оперативните приходи и разходи?

5. Посочете основните видове нематериални разходи и доходи?

6.Какъв е финансов резултат от организацията?

7.Да опишете сметките на счетоводството, които формират финансовия резултат на организацията?

8. Какви са извънредните приходи и разходи? Как се отразяват те в счетоводните отчети?

9. На кой баланс са взети предвид данъчните санкции за плащанията към бюджета?

10.Каква е нетната печалба на организацията? Къде се отчита това?

семинар:


1 | 2 | | 3 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.056 сек.)