Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Официална и реална интеграция

Прочетете още:
 1. PS: Регионализация и интеграция: интеграционни асоциации.
 2. Силата е действителна способност да действаш или да можеш да повлияеш на ситуацията. Можете да имате власт без власт.
 3. Глава 1. Интеграция на икономиката на страната в световната икономика
 4. Глава 15. Международна икономическа интеграция
 5. Глава 15. Международна икономическа интеграция
 6. Глава 7. Международна икономическа интеграция; модели ... 185
 7. Глава 7. Международна икономическа интеграция; модели ... 187
 8. Хоризонтална и вертикална интеграция, форми на интеграция в селското стопанство
 9. Диференциация и интеграция
 10. Диференциация и интеграция
 11. ИНТЕГРИРАНЕ
 12. Интеграция в Латинска Америка

Необходимо е да се разграничат интеграционните формирования в съответствие с постигнатото ниво на интернационализация на производството, което може да бъде формално и реално. Официалната интернационализация, подобно на интеграцията, е такава международна социализация на производството, въз основа на която икономическите връзки между страните се установяват въз основа на ядрено-магнитен резонанс, който не е обусловен от съответните параметри за развитието на производствените нива на взаимодействащите страни. Международното сътрудничество на производството може да се развие, но неговите участници са в различни икономически условия, които оказват влияние върху крайните резултати.

Реалната икономическа интеграция е такова ниво на международна социализация на производството, което дава известна равнопоставеност на основните социално-икономически параметри на участващите страни.

Икономическата интеграция на свой ред създава условия за ускоряване на интернационализацията на производството на участващите страни


326 Глава 15 Международна икономическа интеграция

този процес, привеждане в съответствие на техните основни социално-икономически параметри. Схематично процесите, водещи до икономическа интеграция, могат да бъдат изразени чрез следната взаимосвързана верига за обратна връзка: развитието на производствените сили -> ЯМР - »интернационализирането на производството и капитала -» икономическата интеграция. Икономическата интеграция е силно повлияна от двата фактора, посочени по-горе, от НСТ и от ТНК.

Натрупаният опит за развитие на интеграционните процеси в световната икономика свидетелства за необходимостта от преминаване на четири етапа в формирането и развитието на икономическата интеграция.

Първият етап е създаването на зона за свободна търговия с премахването на митническите тарифи и други ограничения между държавите-членки.

На този етап участващите страни премахват взаимните бариери пред търговията, но запазват пълна свобода на действие в икономическите отношения с трети страни (например правото да анулират или въвеждат нови мита или други ограничения, правото да сключват търговски и икономически споразумения или споразумения).

Вследствие на това остават митническите граници и длъжностите, контролиращи произхода на стоките, пресичащи държавните им граници и съответно предотвратяване на преференциалния внос на стоки от трети страни. Класически пример за такава зона за свободна търговия е Европейската асоциация за свободна търговия, която съществува от 1960 г. насам.Вторият етап е създаването на митнически съюз с установяването на единни тарифи в търговията и движението на труда и капитала.

На това равнище на интеграция държавите не само премахват взаимните бариери пред търговията, но и създават единна система от бариери пред външната търговия и общите мита спрямо трети страни. В същото време се премахват митническите служби по вътрешните граници и техните функции се прехвърлят на съответните служби по външните граници. Има едно единствено митническо пространство, ограничено до границите на държавите, които влизат в него.

Пример за такова образование е Европейската икономическа общност, която се превърна в Европейски съюз.

Третият етап, представляващ началната фаза на реалната икономическа интеграция, е възникването на икономически съюз. На този етап държавите се договарят за свободното движение извън националните граници не само на стоки, но и на всички фактори


2 Характеристики на развитието на западноевропейската икономическа интеграция 327

производство, включително капитал, труд, технология, информация. В резултат на това се формира общо пазарно пространство - общ пазар.

Четвъртият етап е пълна интеграция с единна икономическа политика, обща валута и органи на наднационално регулиране. Постигането на това ниво на интеграция (политико-икономически съюз) предполага, че присъединяващите се страни, вземайки предвид постигнатите резултати от предишните етапи на интеграция, се споразумяват за съвместна търговия и след това за икономическа политика като цяло по отношение на трети държави, както и за обединяване на системите за икономическа регулация , Този етап на интеграция предполага координация на външната политика на участващите страни, което дава още по-големи възможности за взаимноизгодна комбинация от сили и средства в интерес на икономическото развитие на всяка от участващите страни и на целия съюз като цяло.

‡ Зареждане ...

Последните два етапа могат да включват определени под-етапи, свързани със спецификата на една или друга интеграционна група. Повечето от съществуващите интеграционни групи в света все още са на етап официална интеграция, като първият и вторият етап на развитие на интеграцията се осъществяват.

Международната икономическа интеграция се разглежда (особено в нейната западноевропейска версия) като тристепенен модел:

• на микро ниво ; На корпоративно ниво, кога
компаниите влизат в директни икономически връзки, разгръщат
интеграционни процеси;

• на междудържавно ниво, когато целта е ориентирана
(колективно или едностранно) допринася за
интеграционните процеси на преплитането на труда и капитала към
от група страни, осигурява
специални инструменти за интеграция;

• на наднационално ниво, когато страните участнички доброволно
но те прехвърлят редица политически и икономически функции на съюза, откази
от суверенитета в тези райони.

2. Характеристики на развитието на западноевропейската икономическа интеграция

Най-пълното развитие на икономическата интеграция е в Западна Европа. В допълнение към обективните икономически процеси в Западна Европа интеграцията беше подхранвана от идеи


328 Глава 15 Международна икономическа интеграция

Европа, представена от много европейски политически, обществени фигури и мислители, включително В. Юго, И. Кант и др.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)