Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Последни публикации
Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Медицина Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Тема 10. Счетоводно отчитане на финансови инвестиции

Прочетете още:
 1. IV. Резултати от инвестиционната, оперативната и финансовата дейност
 2. Автоматизирано отчитане на наличните запаси
 3. Административни разходи, разходи по продажби, други оперативни разходи, други разходи и тяхното счетоводство
 4. Анализ на представянето на дълготрайните активи и дългосрочните инвестиции
 5. Анализ на финансовите резултати от дейността
 6. Аналитична идентификация на финансовите рискове на предприятието
 7. ВЕТЕРИНАРНО СЧЕТОВОДСТВО, ОТЧИТАНЕ И РАЗНООБРАЗИЕ
 8. Взаимно свързване на счетоводната отчетност с други подсистеми на информационната система на предприятието.
 9. Проучете и регистрирайте епизоотичното състояние на района
 10. Видове финансови посредници
 11. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ (в оборотен капитал)
 12. Корекция на грешки в счетоводните регистри

План за изучаване на темата:

1. Понятието за финансова инвестиция, нейната класификация и оценка.

2. Документация за финансови инвестиции.

3. Счетоводно отчитане на дългосрочни финансови инвестиции.

4. Счетоводно отчитане на текущи финансови инвестиции.

1. Понятието за финансова инвестиция, нейната класификация и оценка

Финансовата инвестиция е бизнес сделка, която включва придобиване на корпоративни права, ценни книжа, деривати и други финансови инструменти.

Инвестирането във фондове във финансови инструменти включва различни цели, основната от които е получаването на бъдещи печалби, превръщането на свободните спестявания в високоликвидни ценни книжа, установяването на контрол над емитиращото дружество и т.н.

Методологичните принципи за формиране на информация в счетоводната и финансовата отчетност за финансовите инвестиции са предоставени в СОП 12 "Финансови инвестиции" и 13 "Финансови инструменти".

За целите на финансовото отчитане финансовите инвестиции се класифицират според следните характеристики:

Ø дългосрочни финансови инвестиции (инвестиции над една година);

Ø текущи инвестиции (инвестиции за период по-малък от една година);

Ø паричните еквиваленти са краткосрочни високоликвидни финансови инвестиции, които са свободно преобразувани в определени парични наличности и се характеризират с малък риск от промени в стойността.

Всеки от тези видове инвестиции може да бъде под формата на:

- капиталови инструменти (инвестиции в ценни книжа);

- дългови инструменти;

- деривативни инструменти.

Всеки от тези видове инвестиции може да бъде закупен, за да:

поддръжката за неопределено време (капиталови инструменти);

- държани до падеж (дългови инструменти);

- по-нататъшна препродажба;

В зависимост от нивото на влияние на инвеститора върху инвестираното предприятие, инвестициите се разделят на:

Инвестиции в асоциирани предприятия - инвеститорът притежава повече от 25% от стойността на акциите и не е дъщерно или съвместно предприятие на инвеститор.

Инвестиции в дъщерни дружества - инвестиции в предприятия, които са под контрола на предприятие майка (холдингово дружество).

Инвестиции в съвместна дейност - инвестиции за извършване на стопанска дейност, със създаването или без създаването на юридическо лице, което е обект на съвместен контрол над две или повече страни по писмено споразумение между тях.Методологията за оценка на финансовите инвестиции, когато те са придобити и отразени във финансовите отчети, е посочена в Финансовите счетоводни стандарти (Стандарти за финансова отчетност) 12 "Финансови Инвестиции". Съгласно ЗОП 12 счетоводството и оценката на финансовите инвестиции се извършва за всяка финансова инвестиция.

Първоначалната стойност на финансовите инвестиции се определя на база на тяхното придобиване. Състои се от покупна цена, комисионни, мита, такси, други разходи, пряко свързани с придобиването.

Към датата на счетоводния баланс финансовите инвестиции се отчитат като се използват следните оценки:

Ø по справедлива стойност;

Ø на цена, като се отчита намалената полезност;

Ø по амортизирана стойност;

Ø на цена, определена от метода на дялово участие.

Прилагането на този или на този метод за оценка зависи от целта на инвестицията.

Таблица 10.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0,01 сек.)