Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика Художествена история Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Медицина Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност на живота Безопасност Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Сетълмент от данък върху добавената стойност

Прочетете още:
 1. Неограничените нужди и ресурсните ограничения. Законът за ограничени ресурси. Алтернативен избор и цена. Крива на производствената възможност.
 2. Цената
 3. Цената на парите във времето: увеличение и отстъпка
 4. Определяне на най-добрата данъчна ставка.
 5. Влияние на материалната и техническата поддръжка върху разходите за ремонтни и строителни работи
 6. Влияние на параметрите на техническото състояние и поддръжката върху цената на селскостопанските продукти и основните технически и икономически показатели за използването на МНС
 7. Елементи на данъка, техните характеристики
 8. Общи положения за формиране на концепции за количествата, изучени в хода на математическите I-II класове (дължина, площ, тегло, капацитет, време, скорост, цена, цена и т.н.).
 9. Бюджетните индикатори за контрола са отражение както на вижданията на правителството за влиянието на държавата върху икономиката, така и на нейните приоритети по отношение на данъчното облагане, заемите и разходите.
 10. Разходите за решението му за първата година, ако Петър има възможност
 11. Обем и динамика на плащането на данъка върху добавената стойност
 12. Предмет на амортизация е стойността на дълготрайните активи (с изключение на разходите за земя и недовършени капиталови инвестиции).

Фирмите, които подлежат на задължителна регистрация или са регистрирани доброволно от платците по ДДС, трябва да водят регистър на ДДС.

Данъчният период е календарен месец, поради което сметката за ДДС трябва да се съхранява през месеца и в края на месеца, за да направи декларация. Основните документи за изчисляване на изчисленията на данъка върху добавената стойност са данъчните фактури, чийто стандартен формуляр е одобрен по реда на ЗБНБ от 30.06.2005 г. 244.

Данъчните фактури се издават в два екземпляра от продавача на стоки, строителни работи, услуги, други запаси и т.н., ако техният списък е включен в списъка на обектите, които са обект на такъв данък в размер на 20% или 0% при продажба. Информация за фактурите през месеца се регистрира в регистрите за данъчна фактура: в раздел 2, издадени данъчни фактури, се предоставя информация за размера на ДДС, който предприятието е задължено да плати на бюджета (ДДС-пасив) Раздел 1 "Постъпления от данъчни фактури" суми от ДДС в цената на закупените стоки, стоки, строителни работи, услуги и др., на които дружеството има право да намали данъчните си задължения с ДДС пред бюджета (данъчен кредит).

В края на месеца резултатите се обобщават и в двата регистъра и се прехвърлят към аналитичната сметка за изчисляване на данъци и плащания с бюджета в съответствие със съответните счетоводни сметки. Картографирането на транзакциите с ДДС е показано в таблица 12.6.

Таблица 12.6

номер Съдържание на операцията AT CT Сума, UAH
Пренесени продукти на клиенти с отложено плащане (с ДДС)
Задължението за ДДС се таксува 4000 (ДДС)
Цената на изпратените продукти се отписва
Получено от доставчика на суровини 3000 (без ДДС)
Изчислява се данъчен кредит с ДДС 600 (ДДС)
Размерът на дължимия за ДДС бюджет се преизчислява 3400 (4000 - 600)

Въпросът за самоконтрол

1. Обяснете значението на понятието "ангажимент".

2. При какви условия са признати пасивите във финансовите отчети?

3. Как се класифицират пасивите за счетоводни цели и отразяват във финансовите отчети.4. В какъв ред се извършва аналитично отчитане на задълженията?

5. Оценка на задълженията и тяхното определяне.

Литература: [25, 37, 45, 96, 98, 100, 101, 102, 105]


Модул 2. Счетоводно отчитане на икономическите процеси

Семантичен модул 2. Счетоводен бизнес процес 2

Тема 13. Отчитане на разходите на предприятието

План за изучаване на темата

1. Признаване и оценка на разходите в счетоводната и финансовата отчетност.

2. Състав, групиране и класификация на разходите.

3. Методи за отчитане на разходите и изчисляване на производствените разходи.

4. Отчитане на производствените разходи и формирането на разходите за крайни продукти (строителни работи, услуги).

5. Административни разходи, разходи за продажби, други оперативни разходи, други разходи и тяхното счетоводство.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz ( 1.058 сек.)