Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Други Журналистика и медии Изобретателност Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

S-to-s-to-go -


Приходите, начислени по сметки, и разходи - чрез дебит. Разликата между общата сума на дохода и общата сума на оперативните разходи е финансов резултат от оперативната дейност. Сумата на разликата е: Dt 791 Kt 44 (при условие, че общият размер на дохода надвишава общия размер на разходите (печалба) или Dt 44 Kt 791, ако общият размер на дохода е по-малък от общия размер на загубите (загубите). от оперативната дейност е 759000 UAH (705000 + 54000), общата сума на разходите: 560500 UAH (500000 + 23000 + 25000 + 12500). Разликата е UAH 198500 (759000-560500). В размер на 198500 UAH е необходимо да се направи счетоводен запис Dt 791 Кт 441 - 198500 UAH След това на диаграмата на сметка 791 "Финансови резултати от оперативна дейност" ще бъде запис за DT n и размера на 198500 UAH (вж. графиката), след което оборотът на месец по сметката ще бъде равен, няма да има салдо по сметката и размерът на печалбата (загубата) ще бъде отразен в балансовата сметка 44 "Неразпределена печалба (непокрити загуби)".

Въпросът за самоконтрол

1. При какви условия се отразяват доходите в счетоводното и финансовото отчитане?

2. Разширяване на понятието "брутен доход", "нетен доход", "брутна печалба".

3. В какъв ред се оповестяват приходите от различни дейности във финансовите отчети?

4. Какви са счетоводните записи, използвани за отчитане на приходите от различни дейности?

5. Каква счетоводна сметка е финансов резултат на предприятието? Процедурата за прилагане на подсметките към сметката "Финансов резултат".

6. В какъв ред е сметката за закриване на дохода в края на отчетния период?

7. В какъв ред е приключването на сметката "Финансов резултат" в края на отчетния период?

Референции: [25, 41, 46, 73, 78, 96, 100, 102, 104]1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | | 56 | 57 | 58 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.02 сек.)