Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медии Изобретателност Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Раздели на бизнес баланса

Прочетете още:
 1. Анализ на разбивката на предприятието
 2. Анализ на брутната печалба на предприятието
 3. Анализ на платежоспособността на предприятието
 4. Анализ на показателите за използването на дълготрайните активи на предприятието
 5. Анализ на капиталовата структура на предприятието
 6. Аналитична идентификация на финансовите рискове на предприятието
 7. Баланс. Дефицит и криза на платежния баланс
 8. Балансиране на авиационните двигателни възли
 9. Взаимодействие на държавните органи с трудови колективи, предприятия, институции, организации
 10. Взаимно свързване на информационните подсистеми на предприятието
 11. Взаимно свързване на счетоводната отчетност с други подсистеми на информационната система на предприятието.
 12. Взаимно свързване на външната търговия, обменните курсове и платежния баланс
актив отговорност
Номер на отдела Заглавие на раздела Номер на отдела Заглавие на раздела
Нетекущи активи - всички активи, които не са обратими. Текущи активи - парични средства и парични еквиваленти, които не са ограничени при употреба, както и други активи, предназначени за продажба или потребление по време на оперативния цикъл или 12 месеца от датата на баланса. Разходи за бъдещи периоди - Разходи, възникнали през текущия или предишния отчетен период, но са следните отчетни периоди Собствен капитал - част от активите на предприятието, която остава след приспадане на пасивите му. Предоставяне на следните разходи и плащания - изчислени през отчетния период, бъдещи разходи и плащания (отпуски, гаранции), целеви приходи. Дългосрочни пасиви - всички пасиви, които не са текущи задължения. Текущи пасиви - пасиви, които ще бъдат изплатени по време на оперативния цикъл или 12 месеца от датата на баланса. Приходи от бъдещи периоди - доход, получен през текущи или предходни отчетни периоди, които принадлежат към следващите отчетни периоди

Икономическата транзакция е действие или събитие, което води до промени в състава на активите и източниците на предприятието.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.006 сек.)