Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Решение. За да разрешите тази задача, трябва да вземете предвид първоначалните баланси, показани в баланса за всяка статия, и промените

Прочетете още:
 1. Уравнението на вълните и неговото решение. Физическото значение на вълновото уравнение. Скоростта на разпространение на вълните в различни медии.
 2. Диференциално уравнение на принудителните трептения и неговото решение. Резонанс. Резонансни криви.
 3. Диференциално уравнение на амортизираните колебания и неговото решение. Основни характеристики на амортизираните колебания. Логаритмично намаляване. Апериодичен процес.
 4. Решението.
 5. Решението.
 6. Решението.
 7. Решението.
 8. Решението.
 9. Решението.
 10. Решението.
 11. Решението.
 12. Решението.

За да разрешите тази задача, трябва да вземете предвид първоначалните баланси, показани в баланса за всяка статия, и промените, настъпили през юли (според записаните транзакции).

За да се отчетат извършените операции, в баланса между колоните "към 01.07.14." и "към 01.08.14." въвеждаме допълнителна графа за "операцията за юли 2014 г.". В него, в реда на всяка статия, ще отбележим увеличението (+) или намалението (-) на баланса, съгласно горепосоченото разсъждение. След това изчисляваме салдата към 1 август 2014 г., като изпълняваме аритметичните операции, посочени в колоната "Юлидни транзакции":

Асет (№ на профила) Към 01.07.14 Операции за юли Към 01.08.14 Пасивен (номер на сметка) Към 01.07.14 Операции за юли Към 01.08.14
60000 + 50 000 110000 4000 - 2000 2000
1000 + 1 000 2000 15000 - 15 000
1000 + 16 000 - 15 000 - 1 000 1000 5000 + 400 000 405 000
20000 -50,000 + 400,000 -16,000-2,000 18000 - 18 000
40000 + 18 000 58000
Баланс (общо) 82000 Баланс (общо) 82000 465 000

Мисията е изпълнена.

Моля, обърнете внимание, че балансът се е променил както в актива, така и в пасивите към 1 август 2014 г. в сравнение с резултатите към 1 юли 2014 г. Но резултатите от активите и пасивите към 01.08.14 г. са останали равни. Спомнете си, че това равенство е необходимо.

Практическа задача за самостоятелна работа

Счетоводният баланс на дружеството към 1 септември,

предимство Към 01.09.14 Към 01.10.14. Пасивното Към 01.09.14 Към 01.10.14.
01 "Фиксирани активи" 80000 68 «Изчисления за данъци и такси» 5000
04 "Нематериални активи" 10000 80 "Оторизиран капитал" 30 000
10 "Материали" 5000 70 "Селища срещу заплащане"
50 "Каса" 6000 67 "Споразумения за краткосрочни заеми" 40000
51 "Сметка за сетълмент" 64 000 84 "Неразпределена печалба" 30 000
82 "Резервен капитал" 60000
БАЛАНС (общо) 165 000 165 000

През октомври се състояха следните операции:1. От разплащателната сметка са закупени нематериални активи на стойност 5 000 рубли.

2. От касовата каса е прехвърлена към сметката 4 000 рубли.

3. От текущата сметка част от дълга към банката е погасена по по-ранния заем от 20 000 рубли.

4. Дългът към бюджета от 5000 рубли е изплатен от текущата сметка.

5. Касата, получена в сметката за увеличаване на уставния капитал 10 000 рубли.

6. От касата закупени материали за 3000 рубли.

7. Неразпределената печалба е разпределена на резервния капитал от 30 000 рубли.

Настройка:

1. Посочете вида на всяка операция.

2. Изгответе баланса на предприятието към 01.10.2014.

Въпроси и задачи за самоконтрол

1. Каква е същността на генерализирането на баланса?

2. Дайте определение за понятието двойно уравнение?

3. Опишете структурата и съдържанието на балансовия актив.

4. Опишете структурата и съдържанието на пасивите в баланса.

5. Определете класификацията на счетоводните баланси по обема на информацията.

6. Определете класификацията на счетоводните баланси по "метод за почистване".

7. Определете класификацията на счетоводните баланси за обекта на размисъл.

8. Определете класификацията на счетоводните баланси по форма на собственост.

9. Класирайте балансите по източник на компилация.

10. Класирайте балансите според формата. представяне на

11. Определете класификацията на балансите според съдържанието на информацията.

12. Определете класификацията на счетоводните баланси към момента на съставяне.

13. Какви са видовете промени в баланса?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.022 сек.)