Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Раздел III. Производствени разходи

Прочетете още:
 1. I Раздел 1. Международни мисии. "Puyuyam като процес ...
 2. Аз РАЗДЕЛ.
 3. РАЗДЕЛ II.
 4. II. Секции на социологията: частни социални науки
 5. III РАЗДЕЛ.
 6. III. Производство и разходи на продуктите
 7. РАЗДЕЛ IV.
 8. Административни производства
 9. Анализ на общите производствени разходи
 10. Одит на отчитането на производствените разходи
 11. Безопасна работа с подемни машини
 12. Българският въпрос. Катедралите на Запад на изток. Крайното разделяне на 1054

Основно производство 20а√

Полупродукти от собствени 21а

производство

................................ 22

Спомагателно производство 23а√

.................................. 24

Общи производствени разходи 25а√

Общи икономически разходи 26а√

................................ 27

Бракът в производството 28а√

Обслужващата промишленост и 29а

икономика

................................. 30

.................................. 31

.................................. 32

................................ 33

.................................. 34

.................................. 35

................................ 36

.................................. 37

.................................. 38

................................. 39

Раздел IV. Завършени стоки и стоки

Производство на продукти (строителни работи, услуги) 40а√

Стоки 41а√ 1. Стоки в складове

2. Стоки в търговията на дребно

3. Тара под стоките и празна

4. Закупени продукти

Търговски марж 42p√

Завършени стоки 43а√

Разходи за продажба 44а√

Стоки, изпратени 45a√

Завършените стъпки от 46а

непълна работа

............................... 47

................................ 48

................................. 49

Раздел V. Парични средства.

Каса 50а√ 1. Каса на организацията

2. Операционна каса

3. Парични документи

Сметки за сетълмент 51а√

Валутни сметки 52а

.................................. 53

................... 54

Специални сметки в банки 55а√ 1. Акредитиви

2. Проверете книгите

3. Депозитни сметки

................................. 56

Трансфери при транзит 57а√

Финансови инвестиции 58а√ 1. Акции и акции

2. Дългови ценни книжа

3. Отпуснати заеми

4. Депозити по обикновен договор

партньорства

Провизии за обезценка на финансови активи 59p

инвестиция

Раздел VI. селища

Селища с доставчици и 60p√

изпълнители

.................................. 61

Селища с купувачи и 62а / п√

клиенти

Провизии за съмнителни вземания 63

............................... 64

.................................. 65

Сетълмент на краткосрочни заеми 66, по видове кредити и заемизаеми и заеми

Сетълмент на дългосрочни заеми 67p√ По видове заеми и заеми

и заеми

Изчисления за данъци и такси 68p√ По видове данъци и такси

Изчисления за социалните 69 - 1. Изчисления за социалните

застраховане и застраховка

2. Уреждане на пенсии

осигурете

3. Изчисления за задължителните

здравно осигуряване

Селища с персонал за плащане 70p√

труд

Селища с отговорни лица 71a / p√

................................. 72

Селища с персонал на други 73а / п√ 1. Одобрени селища

операциите по отпускане

2. Сетълмент за възстановяване

имуществени щети

................................. 74

Селища с учредители 75а / п√ 1. Селища за депозити в

уставния капитал

2. Изчисления за изплащане на доходи

Селища с различни длъжници и 76а / п√ 1. Селища за собственост и

кредитори на лична застраховка

2. Сетълмент на вземания

3. Остатъци, дължими

дивиденти и други доходи

4. Селища с депозирани

суми

Отсрочени данъчни пасиви 77

............................ 78

Изчисления в рамките на компанията 79а / п 1. Изчисления за избраните

имот

2. Селища за текущи

операции

3. Споразумения по договора

управление на доверието

имот

Раздел VII. Столицата

Оторизиран капитал 80p√

Собствени акции (акции) 81n

Резервен капитал 82p√

Допълнителен капитал 83p√

Неразпределена печалба 84p√

(непокрита загуба)

............................... 85

Целево финансиране 86pT По вид финансиране

.............................. 87

................................ 88

................................. 89


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | | 67 | 68 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.008 сек.)