Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Какви са принципите на вътрешния пазар на Европейската общност?

Прочетете още:
 1. А) капиталов излишък на капиталовите пазари
 2. I. Структурни принципи
 3. II. Принципи на процеса
 4. II. Принципи на средновековната философия.
 5. II. ЦЕЛИ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЪТЯ
 6. II.4. Принципи на монархическия ред
 7. III. Принципи на крайния резултат
 8. III. Принципи на крайния резултат.
 9. IV. Определете задачата за взаимодействие с практически психолог, който клиентът е поставил за себе си.
 10. VI. Биоенергетични принципи на аналитичната терапия
 11. VI. Пазарен механизъм. Структура на пазара. Видове конкурентни пазари
 12. VII. Идеята и разделението на определена наука, наречена "Критика на чистата причина"

Вътрешният пазар е основата, ядрото, около което се развиват Общността и Общността. Центърът на това ядро, значението му са четири принципа или четири свободи на вътрешния пазар.

И четирите свободи са изброени в текста на Договора. Точка "в" от § 1 Чл. 3 от Договора гласи, че за да се постигнат целите, определени за Общността, "дейностите на Общността следва да включват ... вътрешен пазар, характеризиращ се с премахване на пречките пред свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали между държавите-членки". От тази статия можем да определим списъка на тези свободи:

1) свободата на движение на стоки;

2) свобода на движение на хора;

3) свобода на движение (или по-точно предоставяне) на услуги;

4) свобода на движение на капитали.

Освен това от текста на тази статия следва, че авторите на договора вярват, че тези четири свободи са основните характеристики и следователно основните компоненти на вътрешния (единния) пазар, без който той не може да съществува. От своя страна, без единен пазар, целите на Общността не могат да бъдат постигнати. Като цяло бих искал да отбележа, че единният пазар е може би най-значимото и развито постижение на Общността и че четирите свободи са един от най-развитите части на правото на ЕС, както по отношение на броя на приетите в тази област нормативни актове, така и в броя на решенията на Съда в преките и преднамерени юрисдикции.

Използвайки термина "свобода", трябва да разберем какво означава това. Първо, всяка от горепосочените свободи е принципът на вътрешния пазар на ЕС, без който той не би могъл да съществува.

На второ място, в тесен смисъл, всяка от свободите означава определено субективно право на гражданите на ЕС, юридически лица, регистрирани на територията на държавите-членки на ЕС, а в някои случаи и на чужденци. Например свободното движение на стоки в тесен смисъл означава правото на всяко от тези лица свободно и свободно да премества стоки между държавите-членки.

Трето, с течение на времето терминът "свобода" в правото на ЕС започна да се използва в по-широк смисъл и означава не само свободата да се изпълняват определени действия, но също така и цялата гама от права и задължения, свързани с тази свобода и заложени в нормативните актове на Общността, Държавите-членки, както и в решенията на Съда.Нормите на правото на ЕС, които уреждат четирите свободи, са присъщи в същата степен като другите норми на общностното право, такива правни принципи като принципа на пряко действие, принципа на недискриминация и принципа на правовата държава на Европейския съюз.

Договорът от Лисабон от 2007 г. относно реформата на Европейския съюз (вж. Въпрос № 17) не променя съществено правния режим на вътрешния пазар на ЕС. След влизането в сила на този документ принципите и другите правила на вътрешния пазар, разгледани в тази глава, ще бъдат консолидирани в частта от Третия договор на ЕС от 1957 г., преименувана на Договора за функционирането на Европейския съюз (Трета част "Вътрешна политика и дейност на Съюза": Раздел I " пазар ", раздел II" Свободно движение на стоки ", раздел IV" Свободно движение на хора, услуги и капитали ").


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)