Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Цел и цели на бюджетирането

Прочетете още:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 3. II. Основни задачи и функции
 4. II. ЦЕЛИ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЪТЯ
 5. II. Цел и цели на държавната политика в областта на развитието на иновационната система
 6. III. Цели и цели на социалното и икономическото развитие на Република Карелия в средносрочен план (2012-2017 г.)
 7. VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ И НАЧИНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
 8. Аналитични възможности, задачи и основни насоки на анализа на СНО
 9. БАЛАНС НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АНАЛИЗА
 10. Билет 1. Предметът на историята като наука: целите и задачите на неговото изследване
 11. Билетен номер 17. Вътрешната политика на Иван Грозни. Задачи, етапи, резултати.
 12. Биофизиката е като науката. Практически задачи. Методи на изследване

Бюджетът е процесът на разработване на планирани бюджети (оценки), които съчетават плановете за управление на предприятията (корпорации) и главно производствени и маркетингови планове.

Целта на бюджета е да осигури производствения и търговски процес с необходимите парични ресурси както в общия обем, така и в структурните единици.

За да се постигне тази основна цел, основните задачи на бюджетирането трябва да бъдат решени :

♦ създаване на бюджетни средства;

♦ разработване на система от бюджети - оперативни и финансови;

♦ изчисляване на съответните бюджетни показатели;

♦ Изчисляване на необходимия размер на финансовите ресурси, които осигуряват финансова стабилност, платежоспособност и ликвидност на баланса на дружеството;

♦ изчисляване на размера на вътрешното и външното финансиране; идентифициране на резервите за допълнително събиране на средства;

♦ прогноза за приходите и разходите, както и капитала на дружеството за предстоящия период (тримесечие, година).

В общата система на бюджетите се разпределят основните (консолидирани) и общински бюджети.

"Основният бюджет е финансов, количествено дефиниран израз на маркетингови и производствени планове, необходими за постигането на поставените цели".

Местните бюджети служат като начална информационна база за съставяне на основния бюджет. Основната причина, поради която предприятията губят значителна част от приходите си без да правят основен бюджет, е липсата на надеждна информация за своите клиенти и пазара на продажбите. В резултат на това възникват трудности при прогнозирането на реалния обем на продажби на продукти (строителство, услуги). От позицията на оптимизиране на приходите е важно не само правилното съставяне на основния бюджет за следващата година, но и систематичният мониторинг на нейното изпълнение, което спомага за намаляване на непредвидените финансови загуби.

Процесът на бюджетиране има непрекъснат или плъзгащ характер. Постоянното планиране на бюджета гарантира непрекъснатостта на системата за оперативно планиране на финансовата дейност на предприятието (корпорация) [1, стр. 548].

Финансовото управление е процес на организирани действия за формиране на рационална структура на управление и контрол. Процесът на финансово управление включва създаването на единно информационно поле и създаването на система за планиране, записване, анализ и контрол на движението на пари в брой.Центърът за отговорност е набор от бюджетни статии на предприятие (обединени от обща характеристика), за планирането и изпълнението на които отговаря един от ръководителите на предприятието или ръководителят на структурната единица (клон). Като част от бюджетния процес ръководителят на центъра за отговорност отговаря за:

♦ организация на планирането и разпределението на приходите и разходите, които са му поверени;

♦ правилното планиране на съответните бюджетни позиции;

♦ контрол върху изпълнението на бюджетните позиции;

♦ вземане на решения за отстраняване на отклоненията на планираните бюджетни позиции от действителните параметри (ако това отклонение надвишава 5%).

Финансовият счетоводен център (CFU) е структурно подразделение, което извършва редица основни и спомагателни дейности и е в състояние да повлияе на приходите или разходите от тази дейност [1, стр. 549].

Структурата на CFU включва:

♦ център за печалба, чиито дейности са свързани с единици, генериращи печалба (например магазин с пълен цикъл на продуктово производство, транспортно отделение и др.);

♦ разходен център, чиито дейности са свързани със структурни звена, които не генерират печалба (например отдели за доставки и монтаж, помощни и сервизни съоръжения);

♦ Венчър-център, чиято дейност е свързана с разделения, от които те очакват печалба в бъдеще.

По този начин бюджетирането осигурява управлението на предприятието (корпорация) със следните предимства:

♦ служи като инструмент за планиране и контрол;

♦ увеличава ефективността на управленските решения;

♦ позволява ясно разпределяне на отговорностите и правомощията на ръководителите на отдели и специалисти;

♦ повишава обективността на оценката на дейността на структурните отделения и отрасли [1, С. 550].

‡ Зареждане ...

12.7 Класификация и съдържание на оперативните бюджети

Системата за бюджетиране във всяко предприятие се състои от две подсистеми:

♦ бюджети на структурните отдели, съставени от центровете за отговорност (финансови счетоводни центрове);

♦ бюджет "от край до край", характеризиращ дейностите на предприятието като цяло.

Бюджетите също са разделени на оперативни и финансови.

Оперативният бюджет е бюджет на приходи и разходи, чиято основа за развитие са по-частни бюджети: продажби на стоки; други доходи; производство; разходи за материали и енергия; възнаграждение на труда; амортизация на дълготрайни активи и нематериални активи; общи и общи икономически разходи, данъчно облагане и др.

Финансовият бюджет се състои от бюджета на паричния поток и прогнозния баланс на активите и пасивите (бюджет в баланса).

Бюджетните приходи и разходи са отправната точка на процеса на бюджетиране от край до край във всяко предприятие. Този бюджет е изчислена оценка на приходите и разходите, както и тяхната структура за предстоящия период. Структурата на приходите и разходите на бюджета се изчислява отделно и след това се намалява до една таблица. Приходната част на бюджета е разделена на три компонента: приходи от продажбата на продукти (строителни работи, услуги); доходи от други текущи дейности и приходи от финансови дейности. Разходната част се състои от текущите разходи, свързани с производството и търговията с продукти; разходи за изплащане на данъци и вноски в държавните социално извънбюджетни фондове; разходи за финансови дейности [1, стр. 551].

Концентрацията на всички видове планирани парични потоци се отразява в специален планиращ документ - бюджет за паричните потоци. Основната цел на разработването на този бюджет е прогнозирането във времето на паричните потоци на компанията в контекста на определени видове икономическа дейност и гарантиране на платежоспособността на приемливо ниво (с изключение на недостиг на пари) през целия планиращ период.

В по-широк смисъл целта на бюджета за паричните потоци е, както следва:

♦ гарантиране на платежоспособността на дружеството;

♦ анализ на връзката между получения финансов резултат и промяната в сумата на паричните средства;

♦ провеждане на ефективна политика за привличане на заемни средства;

♦ разкриване на размера и контрола на динамиката на положителния и отрицателния баланс на средствата както за предприятието като цяло, така и за всеки финансов счетоводен център;

♦ отчитане, анализ, контрол и планиране на паричните потоци на дружеството като цяло и неговите финансови счетоводни центрове.

В предприятието бюджетирането обикновено се извършва на няколко етапа:

1. Разработване на "Наредби за бюджетиране на паричните потоци".

2. Организация на работата на оперативната финансова счетоводна подсистема за целите на информационната подкрепа за изпълнението на този бюджет.

3. Организация на работата (включваща икономическите услуги на предприятието) за финансово планиране на паричния поток [1, стр. 552]

Сравнително нова в практиката на финансовото планиране в предприятията в Русия е подготовката на планирания баланс на активите и пасивите в края на прогнозния период. Разработването на този баланс (бюджет в баланса) в контекста на разширената номенклатура на статиите може да окаже значително влияние върху преразглеждането на финансовата стратегия на компанията. Ако предварителните изчисления покажат, че не е постигната необходимата ликвидност и финансова стабилност на предприятието, значителни корекции на нетната печалба, насочени към натрупването и плащанията на дивиденти, са възможни.

Прогнозният баланс позволява:

♦ идентифициране на възможните неблагоприятни ефекти върху предприятието за финансовите решения, направени за планирания период;

♦ проверява математическата коректност на бюджетния процес като цяло, например надеждността на бюджетирането на паричния поток;

♦ да анализира финансовото състояние на предприятието в бъдеще въз основа на изчисляването на финансовите показатели на балансовите позиции и да оцени тяхното ниво от позицията на изискванията на финансовия пазар;

♦ установява бъдещата структура на капитала и активите (активите) на предприятието.

Отличителна черта на този етап от бюджетирането е, че някои балансови показатели се получават в резултат на развитието на бюджетите на приходите и разходите и на паричните потоци (например парични средства). Редица показатели са взети от предишния баланс (например, уставния капитал, допълнителния капитал). Някои параметри се намират в скрита форма (например прогнозата за движението на материалните стойности в склада). Въпреки това за някои позиции в прогнозния баланс са необходими специални изчисления, например за готови стоки в склад, текуща работа, ДДС върху закупени материални активи, вземания и др. [1, с. 554]

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНАНСОВАТА РАБОТА И КОНТРОЛ В КОРПОРАЦИЯ

Съдържание на финансовата работа

Финансовата работа в корпорации се осъществява от специализирана служба за финансови услуги или сметки.

Цел на финансовото обслужване:

♦ осигуряване на производствени и търговски дейности с парични средства, т.е. постоянната платежоспособност на корпорацията и ликвидността на нейния баланс;

♦ осигуряване на ръст на рентабилността на активите (имуществото), собствения капитал и продажбите;

♦ вземане на решения и изпълнение на финансови задължения към държавата и партньорите (юридически и физически лица);

♦ разработване на оперативни (текущи) и дългосрочни финансови планове (бюджети);

♦ контрол върху рационалното движение на паричните ресурси (парични потоци).

Финансовата работа в корпорацията се осъществява в три основни направления. Това са:

1. Финансово планиране (бюджетиране на приходи, разходи и капитал).

2. Оперативна (текуща) дейност по управление на паричното обращение.

3. Контролна и аналитична работа.

Финансово планиране е разработването и анализа на изпълнението на различни видове финансови планове (бюджети).

В съответствие с методологическите препоръки на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация за развитието на финансовата политика на предприятието от 01.10.97 г., бюджетите се правят от структурни отдели (центрове за отговорност) и от предприятието като цяло. За организацията на бюджетната система Министерството на икономическото развитие препоръчва да се създадат следните центрове на отговорност:

♦ Приходи, включително управление на търговски и маркетингови дейности;

♦ върху разходите, включително управлението на производството, доставката и ремонта на дълготрайни активи;

♦ върху печалбата, включително финансовото управление;

♦ върху инвестициите, които включват управление на техническото развитие и персонала на предприятието. [1, стр. 556-557]

Бюджетите са разделени на оперативни и финансови. Оперативните бюджети включват:

♦ бюджет за продажбите;

♦ бюджет за производство;

♦ бюджета на индустриалните резерви;

♦ бюджет за разходи за материали и енергия;

♦ бюджет за разходи за труд;

♦ бюджета на амортизационните разходи;

Финансови бюджети:

♦ бюджет на паричния поток;

♦ бюджет в баланса (прогнозен баланс на активите и пасивите);

♦ бюджета за формиране на текущи активи и източниците на тяхното финансиране;

♦ Капиталов (инвестиционен) бюджет.

Финансовият счетоводен център е обект на финансовата структура на предприятието, който включва една или повече единици, чиято дейност може да бъде изразена чрез метода на мениджмънта (независимо от другите единици).

Управлението на бюджетирането започва с назначаването на директора на бюджета. Директорът на бюджета обикновено е финансов директор (вицепрезидент за икономиката и финансите на акционерното дружество). Бюджетният комитет е постоянен орган, който преглежда стратегическите и финансовите планове, прави препоръки и решава спорове, възникващи в процеса на разработване и одобряване на бюджети. [1, стр. 558-559]

Оперативната финансова работа е да се осигурят редовни парични взаимоотношения с партньорите (контрагентите) на корпорацията:

♦ доставчици на материални ценности и услуги (плащане за покупки, управление на производствените запаси и т.н.);

♦ купувачи на готови стоки и услуги (получаване на плащания и управление на вземания);

♦ системата на държавния бюджет;

♦ персонал (заплащане, социални плащания и плащания на дивиденти);

♦ банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове и др .;

♦ от арбитражния съд при искове и др.

Финансовата услуга трябва да отчита дълга, изразен в сметките, като същевременно изчислява сумите за отстъпки върху тях както за получаване, така и за плащане. Тази работа се извършва съвместно със счетоводната служба. [1, стр. 561-562]

Най-общите препоръки за управление на вземанията включват следното:

§ контрол на състоянието на населените места с клиентите, особено по отсрочени (просрочени) задължения;

§ насочване на повече клиенти, за да се намали рискът от неплащане от един или повече големи контрагенти;

§ анализ на връзката между вземанията и задълженията. Превишаването на размера на сетълмента с длъжниците над размера на сетълмента с кредиторите създава заплаха за финансовата стабилност на предприятието в бъдеще и води до необходимостта от привличане на допълнителни (обикновено по-скъпи) източници на финансиране;

§ използване на метода за предоставяне на отстъпки за предсрочно погасяване на стоката (например купувачът получава 2% отстъпка от цената на стоката при плащане в рамките на 10 дни и заплаща пълната цена, започвайки от 11-ия ден от периода на договора);

♦ намаляване на размера на вземанията по размер на несъбираемите вземания;

♦ проследяване на дълговете по видове продукти за определяне на стоки, които не са склонни към парични потоци;

♦ сключване на договори с клиенти с гъвкави срокове и начини на плащане (предплащане, частично авансово плащане, прехвърляне на стоки за съхранение до заплащане, издаване на междинна сметка за размера на лихвата за всеки кредитен договор за периода на ползване на кредита, както и източници на тяхното изплащане, и условията за облагане на печалбата).

Контролната и аналитична работа се състои в осъществяването на системен контрол върху изпълнението на консолидираните и местните бюджети, капиталовата структура, използването на фиксирани и текущи активи, платежоспособността и ликвидността на корпоративния баланс. Финансовият директор или главният директор организира финансова работа в предприятия с различни форми на собственост [1, с. 563].


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.098 сек.)