Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Други Журналистика и медии Изследване Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност на живота Трудова защита Педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Раздел 5. Проверка на материалните запаси и другите материални запаси

Прочетете още:
 1. А) Одит на селища за вреди
 2. Автоматизирано отчитане на наличните запаси
 3. По същия начин изчислете стойностите за други позиции.
 4. По същия начин изчислете стойностите за други позиции.
 5. Б) Преразглеждане на условията за съхраняване на дълготрайните активи
 6. Б) Одит на плащанията за данъци и плащания
 7. Б) Одит на застрахователните плащания
 8. ВИДОВЕ МАТЕРИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 9. Определение на стойностите. Обективистично и субективистично понятие за ценности
 10. Заключения към раздел 3
 11. Отговорност за нарушаване на нормативните и други нормативни актове.
 12. ВИСОКОСКОРОСТНА ОПАКОВАНЕ НА ОПАКОВКА НА ПОЧВАТА (CYCLEAN)

Този раздел съдържа информация за наличността и движението на стоките, запасите от суровини и материали, принадлежащи на предприятието (включително стоки, суровини и материали, които са на път и в преработката), строителни материали, резервни части, селскостопански материали, гориво, материали, отпадъци от основното производство.

Одиторът се фокусира върху най-важните (мостови) статии от "Суровини и материали" (сметка 201). Ето защо в този раздел е необходимо да се посочат фактите на погрешно, противно на действащото законодателство, изразходване на средства и материални ценности, нарушения на бюджетната дисциплина.

Разкритите нарушения на одитора обобщават и систематизират по видове операции, дават обективна оценка, посочват размера на материалните щети, призовават лицата, виновни за нарушението, и по-специално онези, които са одобрили незаконните операции. В този случай тези неупълномощени действия трябва да бъдат потвърдени от конкретни документи и счетоводни регистри, като се посочват техните номера и дати.

При откриване на значителни нарушения и кражби в особено големи количества одиторът е длъжен да информира надзорния орган, който е назначил одита, както и разследващите органи, и да предприеме спешни мерки за компенсиране на щетите.

Същевременно одиторът разглежда следните въпроси:

- дали е извършен описът на материалните активи и дали резултатите от тях са били правилно определени;

- Не е ли разрешено да отписва материални ценности без наличности, без решението на упълномощената комисия?

- правото да отписва естествената загуба;

- своевременност и коректност на отчитането на резултатите от преоценката на материалните запаси в счетоводните отчети;

- пълнота и навременност на начисляването на размера на данъка върху добавената стойност за закупените и продадените запаси;

- Предприятието притежава лиценз за износ и внос на инвентар;

- не са променяли методите на отчитане на материалните запаси през отчетния период и т.н.

Раздел 6. Преразглеждане на собствения капитал и задълженията В този раздел е представен резултатът от верификацията на пасивите - капиталът на учредителите и участниците и спазването на стабилността на имуществените отношения. Записвайте случаи на нарушение на правото на собственост върху обекта, предположение за вреди. Посочват се причините за несъстоятелност, обобщават се резултатите от анализа на сумите на регистрирания и нерегистрирания собствен капитал, разпределението на получените имоти и печалба.Дадени са факти:

- покриване на загуби, дължащи се на допълнителни вноски или имущество на учредителите (участниците);

- неправилно формиране на законния (акционерен) капитал.

- несъответствие на размера на разрешения (дялов) капитал в балансовата сума, регистрирана в държавния регистър;

- отписвания, загуби на дружества с ограничена отговорност (LLC) без решението на учредителите;

- начисляване на дивиденти върху неразпределени акции;

- анулиране на изтеглени акции без пререгистрация на уставния капитал.

Установяват се факторите, влияещи върху намаляването на уставния капитал (приспадане на собствения капитал, намаляване на номиналната стойност на акциите, управление на запасите). източници на резервен капитал (допълнителен капитал, неразпределена печалба).

Проучва структурата на привлечения капитал (банкови заеми, аванси, получени за изпълнение на договора, средства, предназначени да изплатят дългове към контрагенти - доставчици, кредитори).

Извеждат се фактите за отписване на нереализирани загуби, неправилно използване на нетната печалба и приспадане на собствения капитал.

Изведени са резултатите от анализа на структурата на уставния капитал за идентификация на собственика на контролния пакет акции.

Вписват се резултатите от проверката на точността и навременността на оценката и въвеждането на средства в уставния капитал в съответствие с учредителните документи и действащите нормативни актове.

Открити са фактите за нарушения на законоустановената дейност и идентифициране на суми, получени от дейности, които не са регистрирани в устава на дружеството (лицензия).

Глава 7. Преразглеждане на дългосрочните задължения

Този раздел обобщава информацията за задълженията на компанията към банки за дългосрочните им заеми, които не подлежат на обратно изкупуване по време на оперативния цикъл на предприятието или в рамките на дванадесет месеца от датата на баланса.

‡ зареждане ...

Разкриват се фактите за забавяне на погасяването на дългосрочния дълг от заеми (заеми).

Изброяват се случаите на непредвидено изплащане на дълг, обезпечен с сметка и сетълмент с облигационерите, и на начислени премии по облигации.

Показано е, че сетълментът с наемодатели за нетекущи активи, прехвърлени при условия на дългосрочен лизинг (финансов лизинг и лизингови задължения на интегрални комплекси).

Отразяват се резултатите от проверката на коректността и навременността на отписването, прехвърлянето към краткосрочни задължения, отписването на дълговете на наемодателя за получените обекти на дългосрочен наем.

Очертават се начините за намаляване на отсрочените данъчни задължения чрез начисляване на текущи данъчни задължения (P (C) BO 17 "Данъци върху дохода").

Отразяват се фактите за неактивно погасяване на други дългосрочни задължения (сметка 55), прехвърляне на краткосрочни, отписвания и др.

Описва факти за нецелево използване на дългосрочни заеми (установени чрез сравняване на условията на договора с плащане от сметката на документите за сетълмент).


1 | 2 | 3 | | 4 | 5 6 | 7 | 8 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (5.258 сек.)