Други Авто Автоматизация Архитектура Астрономия Аудит Биология Бухгалтерия Военное дело Генетика География геология Государство Дом Другое Журналистика AraabMuzik СМИ Изобретательство Иностранные Луи Антъни Информатика Искусство Featured Компьютеры Кулинария Культура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлы AraabMuzik Сварка Механика Kulemina население Образование инсталации Охрана безопасности Werbeagentur инсталации Охрана ТРУДА Педагогика Политиката Qualité Право Приборостроение Программирование Производство Industrija Психология Р дио Регилия Связь Социология Спорт Стандартизация строительство Технологии Торговля туризм Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Ценнообразование Черчение Экология Эконометрика Экономика Электроника Юриспунденкция

Электростатика. Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

Читайте также:
  1. Качественная задача по теме «Електростатика»
  2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
  3. Электростатика
  4. Электростатика
  5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ТОК
  6. Электростатика и электромагнетизм

$ 390

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

А)

Б)

C)

D)
Е)

$ 391

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді?

А) 3 есе кемиди

В) 9 есе артады

С) 9 есе кемиди

D) Өзгермейді

Е) 3 есе артады

$ 392

А және С нүктелердегі + зарядтың кернеуліктерін салыстыру кререк (ОА = AC)?

+ q
ИЛИ
А
C

A) E a = 1 / 2E c

B) E a = 2E c

C) E a = 1 / 4Е c

D) Ea = 4Е c

E) E a = E c

$ 393

Конденсатор астарларының арасын = 7-те тематика болатын диэлектрикпен
толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өздреді?

А) 49 есе кемиди

Б) 7 есе кемиди

C) өзгермейді

D) 49 есе јеседі

Е) 7 есе јеседі

$ 394

Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді?

А)

В) E / (R + r)

С) и 2 / (R + r)

D) dq / dt

E) I 2 Rt

$ 395

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады?

А) 2 мкФ

В) 12 мкФ

С) 4 мкФ

D) 16 мкФ

Е) 8 мкФ

$ 396

Конденсатордың сыйымдылығы С - ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С 0 - диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы):

А)

В)

С)

D)
Е)

$ 397

Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

$ 398

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді?

А) Кернеу

В) Заряд

С) Өлшемі, пішіні
D) Температура
Е) Өткізгішті қоршаған орта

$ 399

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:

А)

В)

С)
D)
Е)

$ 400

Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай?А) 40%

В) 25%

С) 50%
D) 10%
Е) 75%

$ 401

Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың қасынан А және В нүктелері алынған. А нүктесі В нүктесінен жазықтыққа төрт есе жақын орналасқан. Осы нүктелердегі потендарды және салыстырыңыз:

А)

В)

С)
D)
Е)

$ 402

Ток көзінің электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

А)

В)

С)
D)
Е)

$ 403

Бұл қандай өрнек ?

А) Киргхгофтың екінші ережесі.

В) Киргхгофтың бірінші ережесі.

С) Тұйық тізбек үшін Ом заңы

D) Біртекті тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Е) Біртекті емес тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

$ 404

Толық ток заңының өрнегін көрсетіңіз.

А)

В)

С)
D)
Е)

$ 405

Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:

А)

Б)

C)

D)

Е)

$ 406

және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады?

А) Қуат екеуінде бірдей

B) Екі шамда қуат жоқ

В) 1-шам

D) 2-шам

E) Бірінші шамда қуат нөлге тең

$ 407

Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең?

А)

Б)

C)

D)
E) 0

$ 408

Кедергілері бірдей он резисторды тізбектей жалғағанда толық кедергі қандай болады?

А) 20 кОм

Б) 200 кОм

C) 2000 кОм

D) 0,2 кОм

E) 2 кОм

$ 409

Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:

‡ агрузка ...

1. Ф / м 2. Нм 2 / Кл 2 3. Кл 2 / Нм 2 4. Н / м 2 5. - өлшемсіз:

А) 2.5

В) 3,4

С) 1
D) 1.3
Е) 3

$$$ 410

Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

А) 9 есе артады

В) 9 есе кемиді

С) 81 есе кемиді
D) өзгермейді
Е) 81 есе артады

$ 411

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды?

А)

В)

С)
D)
Е)

$ 412

Кернеулігі 100 В / м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?

А) 1 м / с 2

В) 0,1 м / с 2

С) 100 м / с 2

D) 10 м / с 2

Е) 0,01 м / с 2

$ 413

Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай?

А) 1 Кл / м

Б) Кл / м

С) Кл / м

D) 10 Кл / м

Е) Кл / м

$$$ 414

Элемент заряд деген не:

А) dq электр зарядының шексіз кішкене үлесі

В) Кез-келген номктелски заряд

С) Бірлік оң заряд

D) Электр зарядының табиғаттағы ең кішкентай "сыбағалық" үлесі

Е) Атом ядросының заряды

$$$ 415

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:

А) Денелердің тікелей жанасуы кезінде

В) Кез-келген қашықтыққа лезде

С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

D) Өткізгіш немесе диэлектрик ортада шекті жылдамдықпен

Е) Бір зарядтың екіншіге әсері ешбір байланыстырушысыз беріледі

$$$ 416

Зарядтары 11 мкКл, -13 мкКл и 35 мккл, үш кішкене бірдей шарды өзара тиістіріп алып, артынша ажыратады. Бірінші шарда қанша заряд қалады:

А) 33 мкл

В) 59 мкл

С) 11 мкКл

D) 46 мкКл

Е) -33 мкл

$$$ 417

Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электрлік зарядтрдың қатысы жоқ:

А) Табиғатта оң және теріс зарядтар бар

B) Электрмагниттік әсерлесуді анықтайтын негізгі шама заряд болып табылады

С) Заряд - релятивті инварианттық шама

D) Кезкелген электрлік жекеленген жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы өзгермейді

E) Электрлік зарядтар электр және магниттік өрістерді тудырмайды

$$$ 418

Горещаль орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8 × 10 -18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Кондензатор өрісінің кернеулігі 2 × 10 4 В / м. Бөлшектің массасын табыңыз:

А) 0,5 × 10 -14 кг

В) 2,0 × 10 -14 кг

С) 0,25 × 10 -20 кг

D) 19,6 × 10 -14 кг

E) 0.5 х 10 -20 кг

$$$ 419

Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:

A) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

B) Өрістің берілген нүктесіндегі «сынақ» зарядтың потенциалдық энергиясымен.

C) Өрістің берілген нүктесіндегі кезкелген «сынақ» зарядқа әсер ететін күшпен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен.

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен.

$ 420

Екі нүктелiк зарядты диэлектрлік өтiмдiлiгi ε = 3 тең май ишйне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi

А) 9 есе азаяды

В) 3 есе артады

C) эзгермейдi

D) 9 есе артады

Е) 3 есе азаяды

$ $ $ $

2 нүктелi зарядтарды диэлектрик өтiмдiлiгi 3-ке тең болған майға салып арақашықтарын 4 есе кемітсе олардың өзара әсерлесу күшi қалай өзгередi?

А) эзгермейдi

Б) 16/3 Трябва да

В) 4/3 есе кемиди

D) 4/3 есе јеседи

Д) 16/3 есе јеседи

$ 422

1 және 2 жақын орналасқан екі параллель эквипотенциал язықтықтардың потендары j 1 = 3.00 В, j 2 = 3.05 В. Жазықтықтардың арасы 0.5 см. Өрістің Е кернеулігінің жуық мәнін анықтап, векторының бағытын көрсетіңіз.

A) 10 В / м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

B) 100 В / м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

C) 10 В / м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

D) 0,1 В / м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

E) 0,1 В / м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

$$$ 423

Электр заряды 4 нкл болған сынап тамшысынан заряды 5 нкл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды ... болады.

А) - 1 нКл

Б) 1 нКл

С) - 9 нКл

D) 4 нКл

E) 9 нКл

$ 424

q 1 = +12 нКл и q 2 = -4 нКл нүктелік екі заряд 40 см қашықтықта орналасқан. Екі зарядтың ортасында орналасқан нүктенің өріс кернеулігін тап:

А) 1600 В / м.

B) 3150 В / м.

C) 2050 В / м.

D) 3600 В / м.

E) 4200 В / м.

$ 425

Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциално бетке қатысты қалай бағытталады?

A) 45 0 бұрышпен.

Б) 60 0 бұрышпен.

C) Параллель.

D) Перпендикуляр.

E) 30 0 бұрышпен.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


При использовании материала, поставете ссылку на Студалл.Огг (0.124 сек.)