Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Правилата за съчетаване на показателите на дружествата майка и дъщерните дружества

Прочетете още:
 1. Б) паралелно подреждане на показателите
 2. B3.4. Правила за регистрация на графики
 3. I. Концепцията за обществото.
 4. I. Условия за ползване
 5. I. ПРОБЛЕМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВОТО
 6. I. Състоянието на обществото и състоянието на общественото мнение
 7. I. Създаване на глобално иновативно общество
 8. I.2.1 Традиционно общество и митологично съзнание
 9. III. Реклама и връзки с обществеността в търговската сфера.
 10. III. ЧЛЕНОВЕ НА ВСИЧКО РУСКОВО ОБЩЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 11. PS: Регионализация и интеграция: интеграционни асоциации.
 12. XVIII век: противоречивият характер на модернизацията на руското държавно общество.

При изготвянето на консолидирани финансови отчети с помощта на показатели на дъщерните дружества се добавят индикаторите и балансите, както и отчетите за приходите и разходите заедно с изключването на данни за взаимните транзакции.

Така че инвестициите (финансовите инвестиции) на организацията майка в дъщерното дружество и съответно уставният капитал на дъщерното дружество в частта, внесена от организацията майка, не са включени в консолидираните финансови отчети. С други думи данните от сметка 58 "Финансови инвестиции" на организацията майка и съответните данни от сметка 80 "Оторизиран капитал" на дъщерното дружество в консолидирания баланс не се отразяват.

В случай на разлика в стойността на акциите в дъщерното предприятие, придобити от организацията майка от тяхната номинална стойност, разликата се отразява в консолидираната форма на баланса в следната последователност:

- в състава на балансовия актив по позиция "Репутация на дъщерните дружества" в "Нематериални активи", ако оценката на финансовите инвестиции на организацията майка в дъщерното предприятие надвишава тяхната номинална стойност, отчитана от дъщерното дружество като акционерен капитал;

- като част от баланса по записания член "Бизнес репутация на дъщерните дружества" между раздели III "Капитал и резерви" и IV "Дългосрочни задължения", ако оценката на финансовите инвестиции на организацията майка в дъщерното дружество е по-малка от номиналната им стойност, регистрирана от дъщерното дружество от капитала.

Балансовите показатели, отразяващи взаимните сетълмент и пасивите на организацията майка и дъщерното дружество, както и между дъщерни предприятия, не са включени в консолидираните финансови отчети. Например, това са бизнес сделки, довели до плащания от някои компании (сметки 62 "Споразумения с купувачи и клиенти", 76 "Споразумения с различни длъжници и кредитори" и др.) И задължения от други лица (сметка 60 " и изпълнители ", 76" Селища с различни длъжници и кредитори "и т.н.).

Ако приходите от едно дружество се определят чрез доставка, а другата чрез заплащане, сумата, равна на вземанията на организацията - доставчикът на продуктите (строителство, услуги) се изключва от оборота.Приходите (печалбата) и разходите (разходите) на дъщерните дружества трябва да бъдат обобщени. Същевременно е необходимо да се изключи вътрешният оборот от индикатора на постъпленията от продажбата на продуктите и финансовия резултат, който се пада върху него, т.е. индикаторите, попадащи върху взаимните доставки на стоки (строителни работи и услуги) между организацията майка и дъщерните дружества и между дъщерните дружества.

По същия начин се определя и финансовият резултат за други приходи и разходи от продажби и нематериални активи.

Дивидентите, платени от дъщерното дружество на организацията майка или от други дъщерни дружества, както и от организацията-майка на дъщерни дружества, не се отразяват в консолидираните финансови отчети. При такива отчети са показани само дивидентите, изплатени от организацията-майка и дъщерните дружества на организации и лица, които не са включени в групата.

Ако предприятието майка има инвестиции в дъщерното дружество на повече от 50%, но под 100% от чартърния си капитал, консолидираният баланс отразява отделна позиция след резултата от третия раздел "Капитал и резерви" - "Малцинствено участие", т.е. делът в уставния капитал на дъщерното дружество други организации, които не принадлежат на родителската организация. Делът на активите и пасивите за всяка позиция в баланса на такова дъщерно предприятие за включване в консолидирания баланс се определя въз основа на дела на акциите с право на глас на дъщерното дружество, притежавано от организацията майка, или дела на организацията майка в уставния капитал на дъщерното дружество. Ако дъщерното дружество принадлежи на равни дялове към две организации-майки, балансовите показатели на такова дружество са включени в консолидираните баланси на всяка от организациите-майки в равни пропорции.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)