Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Правила за отразяване на показателите за асоциираните предприятия в консолидираните финансови отчети

Прочетете още:
 1. Б) паралелно подреждане на показателите
 2. B3.4. Правила за регистрация на графики
 3. I. Условия за ползване
 4. Анализ на въздействието на инвестиционните проекти и иновациите върху промяната на общите показатели за производителността на производствената дейност на предприятието
 5. Анализът на промяната в индексите на техните характеристики
 6. Анализ на платежоспособността на компанията въз основа на показателите за ликвиден баланс
 7. Анализ на използването на труда в търговията
 8. Анализ на използването на средства
 9. Анализ на производствените разходи
 10. Анализ на статистическите показатели на външната търговия
 11. Б. Методът за сравнение на граничните показатели
 12. Основни и верижни системи за изчисляване на показателите за динамика

При изготвянето на консолидирани финансови отчети от организация-майка, която има инвестиции в асоциирано предприятие, следва да се има предвид, че показателите на счетоводните отчети на свързаните дружества не са обобщени, както при дъщерните дружества.

Когато се отразява участието на организацията майка в асоциирано предприятие в консолидирания финансов отчет, съществуват следните характеристики.

1. В баланса на организацията-майка финансовите инвестиции се увеличават (намаляват) с размера на печалбата (загубата) за целия период на нейното участие в уставния капитал на зависимото дружество. Така в консолидирания баланс финансовите инвестиции на организацията-майка се увеличават (намаляват) със сумата на печалбата (загубата), получена и получена за участие от зависимото дружество. Едновременно с това тази сума се отразява в баланса на пасивите на специално записана статия. В този случай валутата на консолидирания баланс увеличава (намалява) активите и пасивите за дадена сума на печалбата (загубата). Печалбата (загубата), приписвана на организацията майка през отчетната година, се изчислява въз основа на стойността на целия доход на зависимото дружество и на процента акции (дял), притежавани от организацията-майка.

2. В консолидирания отчет за доходите част от прихода (загубата) от отчетния период на асоциираното предприятие се отразява в специалния запис "Капитализиран доход (загуба)". Той се изчислява на базата на общия размер на неразпределената печалба (изкривена загуба) на зависимото дружество за отчетния период, умножена по лихвата, изчислена като съотношението на акциите с право на глас на организацията-майка, притежавани от организацията-майка, до техния общ брой.

Ако зависимото дружество през тази отчетна година има загуба и част от него, която може да бъде приписана на организацията майка, е равна на сумата на нейната вноска в уставния капитал на това дружество или надвишава него, сумата на участието, коригирана за дела на загубите, не се отразява в консолидирания отчет.

Като част от обяснителната бележка към консолидираните финансови отчети, организацията-майка в раздела за финансовите инвестиции дешифрира своите инвестиции в контекста на всяко зависимо дружество. Представени са следните данни: името и юридическият адрес на зависимото дружество; размера на учредения капитал, дела на организацията майка в общата сума на депозита; декларация за намерения за по-нататъшно участие.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)