За проекта
Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Медицина Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност на живота Безопасност Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Д. Счетоводният баланс показва информация за определена дата, а отчет за финансовите резултати за определен период

Прочетете още:
 1. А. Дата, място, размер на наводняващата зона, метеорологични условия, наличие на пътища за достъп.
 2. I. Финансови резултати
 3. ІІ етап - 1993 г. - юли 1994 г. (началото на мащабните малки и големи приватизации (денационализация) или законодателно-указ-декрет период)
 4. Етап ІІІ - август 1994 г. - юни 1996 г. (етап на интензивна масова приватизация (денационализация) или декрет-декрет-закон)
 5. V етап, от януари 2000 г. (индивидуална приватизация (денационализация) или модерен период)
 6. VIII. Резултати от урока.
 7. АГРЕГИРАН БАЛАНС
 8. Закон за собствеността върху собствеността и оперативната отговорност между общата собственост на многофамилна къща и помещенията на собственика
 9. Приемане и трансфер на бонус карти "Shopping Club" Dishware Center "с баланс от 100 бонуса и" 1000 бонус карти "
 10. Анализ на влиянието на отделните фактори върху производствения симптом.
 11. АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА НА БАЛАНСА (ОЦЕНКА НА ТЕКУЩАТА И ПЕРСПЕКТИВНА ЛИКВИДНОСТ)

Г. дивиденти;

За да използват финансовите си ресурси, компанията плаща облигационерите:

б. интерес;

Скоростта на растеж на веригата (разпад) показва:

д. колко процента варира (увеличава / намалява) в сравнение с предходната година;

Сравнителният аналитичен баланс характеризира:

б. и динамиката и структурата на показателите за баланс;

Ако темпът на растеж на показателя е по-висок от темпа на растеж на баланса, тогава:

в. делът на показателя в баланса на салдото се е увеличил;

Ако темпът на растеж на показателя е по-нисък от темпа на растеж на баланса, тогава:

Изберете един:

б. дял на показателя в резултат на намаление на салдото;

Ако делът на показателя в баланса на салдото е намалял, това означава, че:

в. темповете на растеж на показателя са по-ниски от темпа на растеж на баланса;

Хоризонтален анализ

а. е да се сравнят отчетните показатели за предходната и текущата година;

Основната скорост на растеж (относително отклонение) се изчислява като:

д. съотношението на стойността на показателя през отчетния период до стойността на показателя в базовия период, умножена по 100% минус 100%;

При условия на инфлация:

а. стойността на резултатите от вертикалния анализ не се променя;

Разликата между баланса и отчета за финансовите резултати е, че:

д. Балансът показва информация за определена дата, а отчет за финансовите резултати за определен период

Счита се за неподходящо провеждането на вертикален анализ:

а. финансовите резултати на предприятието;

Инвеститорите включват само тези кредитори:

в. за чието ползване фирмата плаща определена такса - основно лихва;

Скоростта на растеж на веригата (относително отклонение) се изчислява като:

б. съотношението на стойността на показателя през отчетния период до стойността на показателя за предходния период, умножена по 100% минус 100%;

Целта на хоризонталния анализ е да:

б. да се идентифицират абсолютни и относителни промени в стойностите на различните позиции на финансовите отчети за определен период от време и да се оценят тези промени;

Ако темпът на растеж на първия показател е по-висок от темпа на растеж на втория показател, това означава, че:

г. За да се определи дали делът на индикатора ще се увеличава или намалява в баланса, е необходимо да се сравни темпът на растеж на показателя с темпа на растеж на баланса;Ако делът на първия показател в балансовата структура се е увеличил и другият е намалял, това означава, че:

а. темповете на растеж на първия показател са по-високи от втория показател;

При условия на инфлация:

в. стойността на резултатите от хоризонталния анализ е значително намалена;

Брутна печалба (загуба):

в. нетен доход (приходи) от продажби - себестойността на продажбите;

Класическият начин за изчисляване на паричния поток е, че:

д. чистата печалба на предприятието за определен период се прибавя приспадане на амортизацията, натрупано през същия период, и увеличение на провизиите за следните разходи и плащания;

Оперативните разходи са равни на сумата от следните елементи:

б. материални разходи, разходи за труд, удръжки за социални събития, амортизация, други оперативни разходи;

Рентабилност на активите (капитал):

б. PP / A * 100% de, PP - нетна печалба, A - активи.

Възвръщаемост на собствения капитал:

г. PE / VC * 100%;

Рентабилност на текущите активи:

а. PE / OA * 100%, където ОА - текущи активи;

Финансов резултат [печалба (загуба)] от обичайната дейност преди облагане с данъци:

д. финансов резултат от оперативна дейност - разходи от капиталови участия и други оперативни разходи + приходи от дялово участие, други финансови приходи, други приходи;

Финансов резултат (печалба (загуба)) от оперативна дейност:

д. брутна печалба - административни разходи, разходи за продажби, други оперативни разходи + други оперативни приходи;

Финансов резултат от обичайни дейности (печалба / загуба):

а. печалба от обичайната дейност преди данъчно облагане - данък върху дохода;

Нетният доход (приходи от продажби) е:

а. приходи (приходи) от продажби на стоки - ДДС, акциз, други приспадания от дохода;

Нетна печалба (загуба):

в. финансов резултат от обичайната дейност + доход (загуба) от извънредни дейности + намаление (увеличение) на данъка върху дохода;

‡ зареждане ...

Основната цел на дейността на всяка търговска структура е:

б. печалба;

Нетен паричен поток:

б. от брутния паричен поток приспадат размера на натрупаните дивиденти;

Оперативните разходи са равни на сумата от следните елементи:

в. разходи за продадени продукти, административни разходи, разходи за продажба, други оперативни разходи;

Защо амортизацията е включена в паричния поток (паричен поток)?

г. тъй като амортизацията, въпреки че се отнася до разходи, се начислява в предприятието за възстановяване на стойността на дълготрайните активи, придобити по-рано;

Защо при изчисляването на рентабилността на активите е необходимо да се вземат средни годишни стойности на активите и стойностите на печалбата за отчетния период?

г. тъй като печалбата е получена през целия отчетен период (година) и нейното създаване е извършено върху активи, чиято стойност в началото, в рамките на и в края на годината може да бъде различна;

Ако дадено предприятие получи нетна печалба, кой от показателите ще има най-ниската стойност:

д. възвръщаемост на активите;

Ако печалбата не се е променила и рентабилността на продажбите се е увеличила, тя показва:

д. намаляване на обема на продажбите;

Ако ROI е значително по-висока от възвращаемостта на активите, това може да означава, че:

в. фирмата има значителни финансови разходи;

Ако възвръщаемостта на собствения капитал е намаляла и възвръщаемостта на активите се е увеличила, това означава:

а. увеличение на дела на собствения капитал в структурата на баланса;

Ако рентабилността на собствения капитал се е увеличила и рентабилността на активите е намаляла, това показва:

г. намаляване на дела на собствения капитал в структурата на баланса;

Каква е разликата между нетните и неразпределените печалби?

д. неразпределената печалба е сумата (или част от) нетната печалба, получена за целия период на дейността на предприятието, която е насочена към развитието на предприятието;

Коефициент на амортизация на дълготрайните активи:

а. отразява степента на амортизация на дълготрайните активи;

Съотношение на дълготрайните активи:

а. отразява степента на годност на дълготрайните активи;

Съотношение на дълготрайните активи:

д. ЗВ / ПВ де, ЗВ - остатъчна стойност на дълготрайните активи, ПВ - първоначална стойност на дълготрайните активи;

Непълното строителство е включено в:

б. нетекущи активи;

Незавършеното производство се отнася до:

а. текущи активи;

Обемът отразява:

г. съотношението между стойността на дълготрайните активи и разходите за продуктите, произведени в предприятието през годината;

Основен капацитет:

а. ЗВ / ЧД де, БЧ - нетен доход, ЗВ - остатъчна стойност на дълготрайните активи;

Възвръщаемостта на активите отразява:

а. обем на издадените годишно продукти за всяка парична единица, инвестирана в дълготрайни активи;

Възвръщаемост на активите:

б. MD / MW, където: BH - нетен доход, MW - остатъчната стойност на дълготрайните активи;

Коефициент на амортизация на дълготрайните активи:

в. З / ПВ де: З - амортизация на дълготрайни активи, ПВ - първоначалната стойност на дълготрайните активи;

Увеличаване на коефициента на износване:

г. показва влошаване на състоянието на дълготрайните активи на предприятието;

Нарастването на възвръщаемостта на активите показва:

а. което задължително трябва да намали както нетния доход, така и остатъчната стойност на дълготрайните активи;

Честота на изтичане:

д. Вв / Пвп където: Вв - стойността на дълготрайните активи, които са изчезнали през периода, ПВп - първоначалната стойност на дълготрайните активи в началото на периода;

Актуализация на съотношението:

а. Вн / Пвк де, Вв - стойност на дълготрайните активи, получени през периода, ПВк - първоначалната стойност на дълготрайните активи в края на периода;

Увеличаването на инвестиционния обем свидетелства за:

д. че темпът на нарастване на нетните приходи е по-нисък от темпа на нарастване на остатъчната стойност на дълготрайните активи;

Формирането на оптималната структура на източниците на финансиране на нетекущите активи на предприятието е, че:

а. основният източник на финансиране следва да бъде само капитал и до известна степен дългосрочен привлечен капитал;

Ако в предприятието през отчетния период дълготрайните активи не бъдат подновявани или погасени, тогава:

б. остатъчната им стойност ще намалее;

Ако в предприятието през отчетния период дълготрайните активи не бъдат подновявани или погасени, тогава:

б. тяхното износване ще се увеличи;

Ако през отчетния период има само разпореждане с дълготрайни активи, то:

а. първоначалната и остатъчната им стойност намаляха;

Ако през отчетния период има само подновяване на дълготрайните активи, тогава:

г. първоначалната стойност на дълготрайните активи и износването ще се увеличи;

Каква е разликата между амортизацията и амортизацията на дълготрайните активи?

в. разрушаването е размерът на натрупаната амортизация за целия период на експлоатация на актива;

Бизнес активността на предприятието характеризира индикатора:

б. дялово участие;

Към активите в обращение се включват:

в. производствени запаси, непълна продукция;

Броят на революциите за периода, който представляват текущите активи, са:

в. оборот на текущите активи;

Период от време от инвестиране под формата на плащане на суровини за получаване на средства под формата на плащане за готови продукти:

б. финансов цикъл;

Периодът, през който дадено предприятие извършва определена работа в рамките на един цикъл от средства (от получаване на суровини до продажба на готови стоки):

д. производствен цикъл;

Провизията се формира при текущото вземане за продажба на стоки / услуги, за които има несигурност относно погасяването му от длъжника:

а. резерв от съмнителни дългове;

Сума на текущото вземане, намалена с обезценка на съмнителни вземания:

в. нетна реализируема стойност на вземанията;

Характерните особености на текущите активи са:

д. промяна в нейната форма от пари на стока и от стока към пари в рамките на един оборот, в процес на преминаване на три етапа: доставка, производство и продажби;


| 1 | 2 |


Когато използвате материал, поставете връзка към bseen2.biz (0.06 сек.)